Urban Rain Water Harvesting and Water Management in Sri Lanka

DSpace Repository

Urban Rain Water Harvesting and Water Management in Sri Lanka

Details

Files for download
Icon
A Minor Field Study ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Urban Rain Water Harvesting and Water Management in Sri Lanka
Author Strand, Anders
Date 2013
English abstract
The field study will investigate the importance of Rain Water Harvesting (RWH) as a water supply option. How can sustainable innovative solutions be developed to solve the water problem of Sri Lanka? Suffering from more than 30 years of civil war and damages after being struck by the tsunami 2004, Sri Lanka faces many challenges to recover and rebuilt the country. The access to water is the most important need for a civilization´s existence. In the dry zones of the island people suffer from long drought periods with dried up wells and no natural sources for water. However the rainfall during the monsoon, even in these areas, is more than enough to provide the water needs if properly collected, thus the run-off coefficient is more than 60%. Several projects with rain water harvesting in so called RWH systems have been implemented with success. Because these areas are not covered by the water supply net and therefore have no tap water, the people are very positive to having the RWH system. In the wet zones and especially in the urban environment of Colombo the situation is different. Here most of the people have treated pipe-borne tap water. The metered tap water is highly subsidized by the government which makes the cost low for the users and increases the water consumption. The citizens do not feel a responsibility to be careful with resources since the common opinion is that water is a never ending source. The majority of the households find no reasons for installing a RWH system because it´s low economic profits. Even if there is a legislation that demands all new buildings should have a RWH system not many households have installed these systems. However the cost to deliver and treat this water is very expensive for the government and demands a lot of energy. Huge investments need to be done in both the treatment plants and the pipe-line net to meet the growing population in Colombo area. Another problem is that 40% of the households today in Colombo have no sewage connection but lead their wastewater directly or after a septic tank into the ground or the sea. If the awareness regarding these concerns could be improved and the conditions between tap water costs and RWH be adjusted with changes in the subsidized system, a sustainable solution to the water situation in Colombo with both economic and environmental benefits could be found. The result from the case study is a recommendation about installing RWH as a complimentary source of water for the households. And investments in RWH systems should be focused to industries, hospitals, schools, municipal buildings and other public buildings with a high water demand and with the best possibilities for optimal results. Further the case study treats a sustainable solution to the sewage situation. It shows the Decentralized waste water treatment plant (DWWT) and its advantages.
Swedish abstract
Denna fältstudie kommer att undersöka betydelsen av regnvattenanvändning som vattenförsörjnings alternativ. Hur kan hållbara innovativa lösningar tas fram för att lösa vattenförsörjningen på Sri Lanka? Efter lidandet av mer än 30 års inbördeskrig och efter de omfattande skadorna från tsunamin 2004, står nu Sri Lanka inför många utmaningar rörande landets återuppbyggnad. Tillgången till vatten är den viktigaste grundläggande förutsättningen för ett fungerande samhälle. I landets torra zon är det långa perioder av torka då vattenkällor sinar och inget naturligt vatten finns att tillgå. Detta trots att det under monsunen kommer tillräckligt med regn för att täcka vattenbehovet om det skulle samlas på ett optimalt sätt. Avrinningskoefficienten är här mer än 60% outnyttjat regnvatten. I ett flertal lyckade projekt har man samlat regnvatten i RWH system för senare användning. Människor i dessa områden saknar kranvatten eftersom detta område ej är täckt av vattenförsörjningsnätet. Detta gör att dessa människor har en positiv inställning till att ha RWH system.. I den våta zonen, och då speciellt i Colombos stadsmiljö som denna studie handlar om, är situationen annorlunda. Här har de flesta invånare kranvatten. Det kommunala kranvattnet är högt subventionerat av regeringen vilket gör att kostnaden är låg för användarna samt ökar vattenkonsumtionen. Invånarna känner inget ansvar för vattenresurserna eftersom den gemena uppfattningen är att det är en evig källa. Majoriteten av hushållen ser inget skäl till att installera RWH på grund av den låga lönsamheten. Trots att det finns ett förordnande att det ska ingå ett RWH system, så följs inte detta. Saknande av uppföljningsplikt anges som orsak av vatten styrelsen. Kostnaden för att behandla och leverera vatten till invånarna är väldigt hög och är mycket energi krävande. Det finns ett behov av enorma investeringar för att rusta upp och bygga ut både vattenverken och vattennätet för att klara av att möta det växande invånarantalet i Colombo området. Ett annat problem är att 40% av hushållen i Colombo saknar avloppsanslutning. De leder sitt avloppsvatten direkt eller efter en septi-tank ut i jorden eller havet. Om medvetenheten kring dessa frågor ökar, samt att förhållandet mellan kranvattnets kostnad och RWH justeras med ändringar i subventionerna, kunde en hållbar lösning på vattensituationen med såväl ekonomiska som miljövinster ske. Resultatet av denna studie är att RWH får ses som ett komplement när det gäller vattenförsörjningen för hushållens del. Fokus bör istället ligga på industrier, sjukhus, skolor, kommunala byggnader och andra byggnader med stora vattenbehov och med de största möjligheterna att uppnå optimalt resultat. Studien visar också på en hållbar lösning på avloppshanteringen. Den visar DWWT och dess fördelar.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 57
Language eng (iso)
Subject rain water harvesting
decentralized waste water treatment plant
sustainable water management
sustainable development
green building
urban environment
Sri Lanka
Handle http://hdl.handle.net/2043/15930 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics