SYSTEMATIC SOCIAL OBSERVATION OF PHYSICAL DISORDER IN INNER-CITY URBAN NEIGHBORHOODS THROUGH GOOGLE STREET VIEW: THE CORRELATION BETWEEN VIRTUALLY OBSERVED PHYSICAL DISORDER, SELF-REPORTED DISORDER AND VICTIMIZATION OF PROPERTY CRIMES

DSpace Repository

SYSTEMATIC SOCIAL OBSERVATION OF PHYSICAL DISORDER IN INNER-CITY URBAN NEIGHBORHOODS THROUGH GOOGLE STREET VIEW: THE CORRELATION BETWEEN VIRTUALLY OBSERVED PHYSICAL DISORDER, SELF-REPORTED DISORDER AND VICTIMIZATION OF PROPERTY CRIMES

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title SYSTEMATIC SOCIAL OBSERVATION OF PHYSICAL DISORDER IN INNER-CITY URBAN NEIGHBORHOODS THROUGH GOOGLE STREET VIEW: THE CORRELATION BETWEEN VIRTUALLY OBSERVED PHYSICAL DISORDER, SELF-REPORTED DISORDER AND VICTIMIZATION OF PROPERTY CRIMES
Author Kronkvist, Karl
Date 2013
English abstract
The correlation of physical environment and crime has been an ever relevant topic in the criminological discourse. This study attempts to unravel whether physical disorder in inner-city urban neighborhoods may be studied through Google Street View as a virtual observational tool. The aims of the study is to examine whether virtually observed and self-reported perceived level of neighborhood disorder measure the same phenomenon, and whether virtually observed physical disorder may explain variations of self-reported victimization of property crimes. By conducting virtual observations of physical disorder in twenty inner-city neighborhoods of Malmö through Google Street View, the results of the study propose that virtually observed and self-reported perceived level of disorder is strongly correlated and thus seems to measure the same phenomenon to a great extent. The results of the study also imply that observed physical disorder through Google Street View also accounts for neighborhood differences in victimization of property crimes. The study concludes that virtual observation through Google Street View is a promising and potentially cost-effective alternative approach when auditing neighborhood physical disorder. The methodology does however suffer by limitations which is highlighted and thoroughly discussed.
Swedish abstract
Sambandet mellan den fysiska miljön och brottslighet har sedan länge varit en relevant fråga inom den kriminologiska diskursen. Den föreliggande studien ämnar vidare undersöka huruvida fysisk oordning i urbana bostadsområden kan studeras genom Google Street View, ett webbaserat instrument för virtuella observationer. Syftet med studien är att undersöka om virtuellt observerad och självrapporterad uppfattad grad av fysisk oordning i bostadsområdet mäter samma fenomen, men även om virtuellt observerad fysisk oordning kan förklara skillnader i självrapporterad utsatthet för egendomsbrott. Genom att utföra virtuella observationer av fysisk oordning med hjälp av Google Street View i tjugo centralt belägna bostadsområden i Malmö visar resultaten att observerad och självrapporterad grad av fysisk oordning är starkt korrelerade och förefaller mäta samma fenomen. Resultaten visar även att observerad nivå av fysisk oordning genom Google Street View till viss del kan förklara variansen av utsatthet för egendomsbrott mellan bostadsområden. Avslutningsvis framhålls i studien att virtuella observationer genom Google Street View är ett lovande samt potentiellt kostnadseffektivt tillvägagångssätt för att undersöka graden av fysisk oordning i urbana bostadsområden. Användandet av Google Street View kantas dock av flera begränsningar som både framhålls och diskuteras grundligt i denna studie.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 46
Language eng (iso)
Subject Google Street View
Neighborhood
Physical disorder
Property crime
Systematic social observation
Virtual observation
Handle http://hdl.handle.net/2043/15962 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics