Lärande och Utomhuspedagogik i Fysik på högstadiet (Learning and Outdoor Education in Physics at high school)

DSpace Repository

Lärande och Utomhuspedagogik i Fysik på högstadiet (Learning and Outdoor Education in Physics at high school)

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärande och Utomhuspedagogik i Fysik på högstadiet (Learning and Outdoor Education in Physics at high school)
Author Suklevska, Karolina
Date 2013
Swedish abstract
Skolverket redogör i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 för att undervisning i skolan ska innehålla olika arbetsformer och varierande arbetssätt för eleverna att nå samma mål. Ett sätt att variera klassrumsundervisning är genom utomhuspedagogik. Utomhuspedagogik är ett komplement till traditionell undervisning och handlar om att undervisning och lärande sker genom upplevelser i utemiljön. Utomhuspedagogik kräver ett växelspel mellan teori, upplevelse och reflektion. Syftet med denna studie var att utreda huruvida utomhuspedagogik i fysikundervisningen på högstadiet var ett väl motiverat sätt att variera undervisningen, med avseende på hur elever påverkas av utomhuspedagogik utifrån ett såväl lärar- som elevperspektiv. För studien utfördes semistrukturerade intervjuer med två lärare och sex elever från två olika skolor i Skåne. Den ena skolan är inte en skola med utomhusundervisning, men då eleverna hade utfört moment utomhus hade de ändå en uppfattning om hur de upplevde utomhuspedagogik. Resultatet visade att inre motivation, att använda sinnena, att få utföra praktiska moment och att få kommunicera med andra är viktiga processer för att lärande ska ske. Lärarna ansåg att utomhusundervisning är det sätt då eleverna får möjlighet att använda alla sinnen och därmed få djupare förståelse och kunskap. Utomhuspedagogik främjar även de andra processerna. Eleverna gjorde inte lika starka kopplingar till utomhusundervisning även om de ansåg att praktiska moment i fysik lärs bäst i en utomhusmiljö och att det dessutom är utomhus som sinnena utnyttjas för förståelse och lärande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 44
Language swe (iso)
Subject Fysik
Högstadiet
Kommunikation
Lgr 11
Lärande
Motivation
Naturvetenskap
Praktiskt
Sinnena
Utepedagogik
Utomhuspedagogik
Utomhusundervisning
Utomhusverksamhet
Handle http://hdl.handle.net/2043/16047 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics