Matematiklärares uppfattning gällande elever med matematiska svårigheter

DSpace Repository

Matematiklärares uppfattning gällande elever med matematiska svårigheter

Details

Files for download
Icon
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Matematiklärares uppfattning gällande elever med matematiska svårigheter
Author Ghalib Hashim, Elham
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med denna studie var undersöka vilken syn på olika matematikssvårigheter, som lärare i grundskolans senare år har. Syftet var även att undersöka vilka undervisningsstrategier dessa lärare använder för att hjälpa elever med matematik svårigheter. För att få svar på mina frågor har jag intervjuat åtta lärare som fick besvara frågor utifrån tre huvudfrågeställningar. Frågeställningarna rörde följande områden: Varför halkar svenska skolbarn efter i matematik? Hur bedriver de intervjuade lärarna undervisningen i matematik? Vilka åtgärder tror de intervjuade lärarna skulle förbättra resultaten i matematik? Resultaten visar att de intervjuade lärarna anser att de försämrade resultaten i matematik främst beror på elevernas motvilja gentemot matematikämnet, dåliga förkunskaper hos eleverna, bl. a oförmåga att uttrycka sig matematiskt, samt elevernas olika inlärningssvårigheter. Slutsatsen för denna studie är att det finns mycket kvar att göra inom matematikområdet innan varje matematiklärare tar hänsyn till enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, såsom det slås fast i Lgr11 under avsnittet för riktlinjer.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 46
Language swe (iso)
Subject Inkluderande undervisning
lärarens betydelse
matematikssvårigheter
sociokulturellt perspektiv
varierat arbets-och undervisningssätt
Handle http://hdl.handle.net/2043/16089 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics