Inre och yttre motivation i skolan - en undersökning i årskurs 1-3

DSpace Repository

Inre och yttre motivation i skolan - en undersökning i årskurs 1-3

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Inre och yttre motivation i skolan - en undersökning i årskurs 1-3
Author Thulin, Andreas ; Gustavsson, Malin
Date 2013
English abstract
The purpose of this essay is to highlight the theories about what motivates students to school. Our main question is: What motivates students in school? On this issue, we have created three pieces in questions; How can this be understood on the basis of the concepts of internal and external motivation? Is there any differences in the answers based on which grade they are in? Can we see any differences in the answers between boys and girls? To answer these questions, we conducted a survey with 134 students from grades 1-3. The theoretical assumptions that permeate the entire work are internal and external motivation. Our study shows that both the internal and external motivation has a significant role in students' motivation to school. A clear majority of the students in the study feel that school is important and fun - this indicates an internal motivation in students. But the study also shows that the external motivation is important for students, especially for boys. Another conclusion is that the first year is motivated by far more motivation theories than grades two and three.
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att lyfta fram teorier om vad som motiverar elever till skolarbetet. Vår huvudfråga är; Vad motiverar elever i skolarbetet? Utifrån denna fråga har vi skapat tre stycken underfrågor; Hur kan detta förstås med utgångspunkt i begreppen inre och yttre motivation? Hur skiljer sig svaren mellan de olika årskurserna? Hur skiljer sig svaren mellan pojkar och flickor? För att kunna besvara dessa frågeställningar har vi genomfört en enkätundersökning med 134 elever från årskurs 1-3. De teoretiska utgångspunkter som genomsyrar hela arbetet är inre och yttre motivation. Vår studie visar att både den inre och yttre motivationen har en betydande roll i elevers motivation till skolarbetet. En klar majoritet av eleverna i studien upplever att skolan är både viktig och rolig – detta indikerar en inre motivation hos eleverna. Men studien visar också att den yttre motivationen är betydelsefull för eleverna, framförallt för pojkarna. En annan slutsats är att årskurs ett motiveras av betydligt fler motivationsteorier än årskurs två och tre.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 52
Language swe (iso)
Subject motivation
lärande
meningsfullhet
drivkraft
förståelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/16094 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics