Arbetet med tvåspråkighet i förskolan- goda exempel från en språkavdelning

DSpace Repository

Arbetet med tvåspråkighet i förskolan- goda exempel från en språkavdelning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Arbetet med tvåspråkighet i förskolan- goda exempel från en språkavdelning
Author Andersson, Ann-Catrin
Date 2013
Swedish abstract
Föreliggande studie behandlar arbetet kring tvåspråkighet på en språkavdelning för barn i åldern 3-6 år som inte kan svenska innan de börjar. Syftet med studien är att studera hur pedagoger arbetar med andraspråksutveckling och i vilka situationer barnen själva väljer att tala på sitt modersmål respektive andraspråk. Frågorna som studien utgår från är i vilka situationer barnen väljer att använda sitt modersmål respektive andra språk, samt hur pedagogerna upplever att arbetet med tvåspråkighet fungerar. Dessutom har pedagogerna uppfattning kring vilka faktorer som kan underlätta respektive försvåra andraspråksutvecklingen undersökts. Studien utgår från kvalitativ forskningsmetodik och består av intervjuer med personal på en avdelning samt en modersmålslärare. Observationer av barnens språkval i dagliga aktiviteter har även genomförts. Tidigare forskning med relevans för föreliggande arbete behandlar skillnaden mellan successiv och simultan tvåspråkighet, modermålets betydelse och språkutvecklande arbetssätt. Resultaten visar att barnen skiftar mellan sina språk under samma observationstillfälle. Språkbyten är beroende av samtalspartnern. Enligt pedagogerna arbetar man mycket med svenska språket på flera olika sätt. De framhåller även att trygghet, gott om tid och nära samarbete med föräldrar är centralt. Pedagogerna accepterar att barnen använder sitt modersmål och att vägar till flerspråkighet kan se olika ut. Försvårande faktorer kan vara det omvända - otrygghet, en jobbig familjesituation eller språkstörning. Nyckelord: Andraspråksinlärning, förskola, tvåspråkighet, språkavdelning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 43
Language swe (iso)
Subject Andraspråksinlärning, förskola, tvåspråkighet, språkavdelning
Handle http://hdl.handle.net/2043/16106 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics