Att skriva sig till läsning med datorn som verktyg, Writing to reading with the computer as a tool

DSpace Repository

Att skriva sig till läsning med datorn som verktyg, Writing to reading with the computer as a tool

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att skriva sig till läsning med datorn som verktyg, Writing to reading with the computer as a tool
Author Danielsson, Helena ; Dany, Helena
Date 2013
Swedish abstract
Sammanfattning Vårt syfte med denna studie var att undersöka vilka fördelar och nackdelar lärarna ansåg att det fanns med metoden att skriva sig till läsning (ASL) med datorn som skrivverktyg. Vi ville också studera vilka elever som gynnas/missgynnas av metoden samt om lärarna kunde se några skillnader på elevernas texter vad gäller innehåll och kvalitet. Våra frågeställningar var: 1. Ser lärarna några skillnader i texternas innehåll och kvalitet när eleverna skriver på datorn istället för på traditionellt sätt med papper och penna och på vilket sätt? 2. Vilka för- och nackdelar har ASL-metoden enligt lärarna? 3. Vilka elever gynnas/missgynnas av ASL-metoden enligt lärarna? För att svara på frågorna har vi använt oss utav en kvalitativ metod med ostrukturerade intervjuer och ostrukturerade observationer. Sammanlagt intervjuade vi fyra lärare och närvarade vid två observationstillfällen. Vår studie bygger till stor del på olika forskares aspekter kring läs- och skrivinlärning samt bakomliggande teorier. Resultatet av vår studie pekar på att alla elever gynnas av metoden på ett eller annat sätt, lärarna ansåg att det fanns betydligt fler fördelar än nackdelar med metoden vad gäller elevernas skriv- och läsinlärning. Alla lärarna var överens om att textmängderna ökade både vad gäller innehållet och kvaliteten när eleverna använder datorn som skrivverktyg. Den främsta orsaken till denna ökning var elevernas samarbete. Nyckelord: ASL metoden, samarbete, datorn som skrivverktyg, skriv- och läsinlärning och textinnehåll
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 36
Language swe (iso)
Subject ASL metoden
samarbete
skriv och läsinlärning
textinnehåll
datorn som skrivverktyg
Handle http://hdl.handle.net/2043/16109 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics