Brott & Plats - brottsförebyggande och trygghetsskapande stadsplanering

DSpace Repository

Brott & Plats - brottsförebyggande och trygghetsskapande stadsplanering

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Brott & Plats - brottsförebyggande och trygghetsskapande stadsplanering
Author Aparicio, Malin
Date 2013
English abstract
This thesis is based on sustainable urban development and focuses particularly on social sustainability, but also economic sustainability. The thesis addresses whether the physical structure (streets, buildings, parks, roads) and land use (venues, function mixing, activity areas) can support crime prevention and reduce the fear of crime and the context for this survey is Herrgården in Malmö, Sweden. Based on the theoretical principles; human scale, populated urban space, natural surveillance and management an understanding of the relationship between physical environment, crime and fear of crime is derived. A status report and a sustainability analysis of the situation in the Herrgården is made. The area Herrgården is mapped and analyzed through an observation schedule based on the theoretical principles. The analysis of the physical structure is complemented by crime statistics, analysis of hotspots` geographic position together with input from the security survey. Interviews with people working in the area complements the study. The sustainability analysis shows that Herrgården is a vulnerable and weak resource area and the residents lacks anchoring to the community by their low participation. The inhabitants of Herrgården feel a low degree of satisfaction, trust, and collective strength, lowest for the district. Furthermore, residents in Herrgården state that they feel a high level of fear of crime and a high proportion of residents refrain activities due to fear of crime, although victimization is not remarkably high. Analysis of the physical structure and land use based on the principles of the theory; human scale, populated urban spaces, natural surveillance and management shows that there still is much to do. The analysis of crime statistics shows three distinctive hot spots in the area; Rosengårdsskolan, area with the allotments and the old mansion of Rosengård (today Drömmarnas hus, multiactivities for children and young). The sustainability analysis shows that equality and participation in Herrgården needs to be strengthened. In order to reduce the crime and the fear of crime in Herrgården efforts involving many stakeholders and a broad collaboration, especially at the local level, is needed. Furthermore, it is necessary to have a local connection to the residents especially children and young people who make up a large proportion of the inhabitants. To change the physical structure to remain long-term investment and not suffer from vandalism and littering, it is important that people in the area have a voice and the opportunity to make comments and suggestions early in the process. As part of the thesis a projectplan is established, aimed at strengthening primarily social but also economic sustainability, which includes developing a generic model for a local crime prevention and security-building program that focus on physical structure and land use, SAFE & SECURE. The project aims to reduce fear of crime and reduce opportunities for crime but also to increase the equality and full participation of people living and working. Keywords/tags: sustainable urban development, social sustainability, crime prevention and reduced fear of crime, urban planning, crime, safety, security, GIS, spatial planning, spatial analysis, land use, populated urban space, city life, eyes on the street, participation, hot spots
Swedish abstract
Detta examensarbete har sin utgångspunkt i hållbar stadsutveckling och inriktar sig särskilt på social hållbarhet men även på ekonomisk hållbarhet. Arbetet behandlar huruvida den fysiska strukturen (gator, byggnader, parker, vägar) och markanvändningen (mötesplatser, funktionsblandning, aktivitetsytor) kan verka brottsförebyggande och trygghetsskapande och som kontext undersöks delområdet Herrgården i Rosengård, Malmö. Med utgångspunkt i de teoretiska principerna; människans skala, befolkade stadsrum, naturlig övervakning och förvaltning härleds en förståelse för sambandet mellan fysisk miljö, brott och otrygghet. En nulägesbeskrivning och en hållbarhetsanalys av situationen i Herrgården görs. Området Herrgården kartläggs och analyseras utifrån ett observationsschema baserat på de teoretiska principerna. Analysen av den fysiska strukturen kompletteras med brottsstatistisk, analys av brottskoncentrationers geografiska placering tillsammans med input från den fördjupade trygghetsundersökningen. Intevjuer med verksamma i området kompletterar studien. Hållbarhetsanalysen visar att Herrgården är ett utsatt och resurssvagt område samt att Herrgårdenborna saknar förankring till samhället genom sin låga delaktighet. Invånarna i Herrgården känner en låg grad av trivsel, tillit och kollektiv styrka, lägst för stadsdelen. Vidare uppger invånarna i Herrgården att de känner en hög otrygghet och en stor andel av invånarna avstår aktiviteter på grund av otrygghet fastän utsattheten för brott inte är anmärkningsvärd hög. Analys av den fysiska strukturen och markanvändningen utifrån principerna ur teorigenomgången; människans skala, befolkade stadsrum, naturlig övervakning och förvaltning visar att det finns mycket att göra. Analysen av brottsstatistik visar på tre utmärkande mikroplatser i delområdet; Rosengårdsskolan, koloniområdet och Rosengårds herrgård (inrymmer Drömmarnas hus). Hållbarhetsanalysen visar att jämlikheten och delaktigheten i Herrgården behöver stärkas. För att öka den upplevda tryggheten och minska brottsligheten i Herrgården krävs insatser som inbegriper många aktörer och en bred samverkan, inte minst på lokal nivå. Vidare är det nödvändigt med en lokal förankring till de boende i området inte minst barn och unga som utgör en stor andel av invånarna. För att förändringar i den fysiska strukturen ska förbli långsiktiga investeringar och inte drabbas av vandalisering och nedskräpning så är det viktigt att befolkningen i området kommer till tals och får möjlighet att lämna synpunkter och förslag tidigt i processen. Som en del av examensarbetet upprättas en projektplan med syfte att stärka främst den sociala men även ekonomiska hållbarheten som omfattar att ta fram en generisk modell för ett lokalt brottsförebyggande och trygghetsskapande program med inriktning på fysisk struktur och markanvändning, TRYGG & SÄKER. Projektet syftar till att öka tryggheten och minska tillfällena för brott men även till att öka jämlikheten och delaktigheten bland de boende och verksamma. Sökord/nyckelord: hållbar stadsutveckling, social hållbarhet, brottsförebyggande och trygghetsskapande stadsplanering, brott, säkerhet, trygghet, GIS, fysisk planering, geografisk analys, markanvändning, befolkade stadsrum, stadsliv, ögon på gatan, delaktighet, hotspots, mikroplats
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 166
Language swe (iso)
Subject hållbar stadsutveckling
social hållbarhet
brottsförebyggande
trygghetsskapande
brott
säkerhet
trygghet
GIS
GIS-analys
fysisk planering
geografisk analys
kernel density
markanvändning
befolkade stadsrum
stadsliv
"ögon på gatan"
delaktighet
hotspots
mikroplats
POP
sustainable urban development
Avdelningen för Trygghet och Säkerhet
Malmö stad
Rosengård
Herrgården
Stadsdelsförvaltning Rosengård
social sustainability
crime prevention and reduced fear of crime
Crime & Place - prevent crime and create security through urban planning
urban planning
crime
safety
security
spatial analysis
spatial planning
land use
populated urban space
city life
Gehl
Jane Jacobs
eyes on the street
criminology
kriminologi
Sampson
Kollektiv styrka
Collective efficacy
Social kapital
Polisen
barn perspektiv
barnperspektiv
jämlikhet
jämställdhet
indikatorer hållbar stadsutveckling
Malmökommissionen
Kommission för socialt hållbart Malmö
misshandel
rån
cykelstöld
inbrott
vandalism
bilstöld
Klotter
Broken window-teori
Strain
Teorin om sociala band
BRÅ
brottsförebyggande rådet
Integration
Boverket
"bygga bort brott"
hållbarhetsanalys
sustainabilty analysis
Handle http://hdl.handle.net/2043/16121 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics