Populärmedias bidrag till vardagsföreställningar om fysikaliska fenomen

DSpace Repository

Populärmedias bidrag till vardagsföreställningar om fysikaliska fenomen

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Ivarsson, Henrik
dc.contributor.author Karlsson, Kristoffer
dc.date.accessioned 2013-11-19T08:10:00Z
dc.date.available 2013-11-19T08:10:00Z
dc.date.issued 2013 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/16128
dc.description Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur gymnasielevers förmåga att besvara samt ta ställning till frågor rörande ett antal fysikaliska fenomen påverkas av att de exponeras för ett antal kortare filmklipp tagna ur populärfilm innehållande scener där fiktiva representationer av fysikaliska fenomen återges på ett sätt som inte nödvändigtvis överensstämmer med de vedertagna naturvetenskapliga förklaringsmodeller av dessa fenomen som dessa eleverna bör ha tagit del av i sin undervisning enligt rådande kursplaner. För att kunna göra detta har ett antal passande scener noggrant valts ut ur populärfilmer och en enkät utformats med frågor om ett antal utvalda verklighetsknutna fysikaliska fenomen som gymnasieelever har fått besvara före och efter det att de exponerats för dessa filmscener. I analysen av svarsmaterialet har studerats ett antal övergångar mellan egenskaper och egenskapskombinationer i elevernas enkätsvar före jämfört med efter exponeringen av filmscenerna och jämförande statistik har sammanställts över hur pass frekvent förekommande dessa övergångar har varit för deltagarna i studien. Studiens resultat visar att det finns en inte helt obetydlig andel elever som efter exponeringen av fiktiva filmscener besvarar samt tar ställning till frågorna om fysikaliska fenomenen på ett sätt som i flera fall kan hänvisas till hur dessa fenomen fiktivt återges i filmscenerna. en_US
dc.description.abstract The goal of this study has been to investigate how secondary school students abilities to respond and to decide in matters concerning a select number of commonly known physical phenomena were affected by the exposure of short film clips taken from popular movies containing scenes of fictional representations of such physical phenomena represented in a way that does not necessarily conform with the accepted scientific explanations of those phenomena and which these students should have normally taken note of in their schooling according to their current curricula. To do this, a number of suitable scenes were carefully selected from some popular movies and a specifically crafted questionnaire containing a select number of physical phenomena from real life situations was composed that the secondary school students then were required to respond to before as well as after they were exposed to those film scenes. In the analysis of the responses a select number of transitions between properties as well as combinations of properties of the students' responses were observed when considering the before exposure responses compared to the after exposure responses and thus comparative statistics were compiled on how frequent those transitions were amongst the participants in the study as a whole. The results showed that there are a not so insignificant proportion of students that after the exposure of fictional scenes did answer and decide on issues concerning physical phenomena in a way that in many cases directly referenced how these phenomena were depicted in the fictional movie scenes despite that their previous training in school said otherwise. en_US
dc.format.extent 64 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject enkäter en_US
dc.subject fiktion en_US
dc.subject film en_US
dc.subject fysik en_US
dc.subject vardagsföreställningar en_US
dc.subject gymnasieelever en_US
dc.subject media en_US
dc.subject påverkan en_US
dc.subject undervisning en_US
dc.title Populärmedias bidrag till vardagsföreställningar om fysikaliska fenomen en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok PhysicsChemistryMaths en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Naturvetenskap och lärande
 Find Full text Files for download
Icon
Populärmedias bidrag ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics