Samlingens funktion i förskolan. En studie om förskollärares erfarenheter om samlingens förekomst

DSpace Repository

Samlingens funktion i förskolan. En studie om förskollärares erfarenheter om samlingens förekomst

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Samlingens funktion i förskolan. En studie om förskollärares erfarenheter om samlingens förekomst
Author Dahl, Karin ; Jensen, Dorota
Date 2013
Swedish abstract
Vårt syfte med denna studie har varit att undersöka samlingens funktion och i vilket syfte samlingen förekommer i förskolan. Vi utförde sex intervjuer med tre förskollärare som arbetar på samma förskola. Som komplement till intervjuerna observerade vi deras samlingar för att sedan analysera deras erfarenheter av samlingens form och innehåll. Vi valde att tolka vårt insamlade material utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, som framhäver en syn på barn, kunskap och lärande som är lämpligt för studiens ämne. Vår tolkning av vår insamlade empiri visade resultat på att förskollärarnas utbildning, yrkeserfarenheter, intressen och förskollärarnas syn på barn, kunskap och lärande formar deras konstruktioner av samlingen. En av de medverkande förskollärares arbetssätt skiljer sig från de två resterande respondenterna då förskolläraren arbetar utifrån, vår tolkning, ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och väljer att verka som en medkonstruktör av barns kunskap och identitetsutveckling. De två övriga förskollärarna arbetar utifrån andra teoretiska utgångspunkter och utför istället planerade samlingar med traditionella inslag och anpassar innehållet efter barnens utvecklingsnivå.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 37
Language swe (iso)
Subject barnsyn
förskola
kunskap
lärande
samling
Handle http://hdl.handle.net/2043/16137 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics