Surfplattan i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Surfplattan i förskolan
Author Wall, My
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med studien är att undersöka förskollärarens syn på användningen av surfplattor i verksamheten. Digitala verktyg så som surfplattor är ett aktuellt ämne att undersöka då det tar allt större plats i förskolornas verksamhet. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med tre förskollärare och en förskolechef, alla på ett eller annat sätt involverade i användningen av surfplattor i förskolan. Tidigare forskning om digitala verktyg, lärande och dokumentation ligger till grund i uppsatsen. Även det teoretiska begreppet ANT (Actor Network Theory) kommer att belysas. Studien behandlar på följande frågeställningar: Hur uttrycker sig pedagogerna om användningen av surfplattor i relation till barns lärande? På vilka sätt använder förskolorna surfplattorna i verksamheten? Vilken egen kunskap kring användningen av surfplattor ger pedagogerna uttryck för? Resultatet visar att trots att erfarenhet och kunskap kring surfplattan är relativt låg bland förskollärarna så finns det vilja att använda dem i verksamheten. Framförallt av yngre och nyutbildade förskollärare. Studien visar också att förskollärarna anser att surfplattan är ett verktyg som behövs för dagens barn och att den bidrar till ett nytt forum för lärande. Under förutsättning att surfplattan används på rätt sätt och alltid med en tanke bakom, så tror förskollärarna att den kommer bli ett givande verktyg i verksamheten. Studien visar också att surfplattan har blivit ett nytt och lättare redskap inom den pedagogiska dokumentation som görs i förskolan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 41
Language swe (iso)
Subject Actor Network Theory, dokumentation, förskolan, lärande, surfplattan
Handle http://hdl.handle.net/2043/16158 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics