Barn i behov av särskilt stöd - undersökning om pedagogers reflektioner kring bemötande, resurser och samverkan i förskola och skola

DSpace Repository

Barn i behov av särskilt stöd - undersökning om pedagogers reflektioner kring bemötande, resurser och samverkan i förskola och skola

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barn i behov av särskilt stöd - undersökning om pedagogers reflektioner kring bemötande, resurser och samverkan i förskola och skola
Author Jakobsson Johnsson, Kathe Anette
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att belysa hur pedagogerna på förskolan och skolan resonerar kring sitt arbete med barn i behov av särskilt stöd. Undersökningen belyser också vilka resurser pedagogerna har att tillgå i sitt arbete med dessa barn. Detta är för att vi själva som blivande förskolepedagoger ska få en uppfattning om hur arbetet kring barn i behov av särskilt stöd kan fungera ute i verksamheten. Utifrån vad vi har sett i vårt resultat har vi valt att ta med sociokulturellt perspektiv och relationell pedagogik som teoretiska perspektiv. I det sociokulturella perspektivet sker barns kunskapsutveckling i samspel med andra människor. Relationell pedagogik handlar om relationen och möten mellan människor, där vi har valt att belysa mötet mellan pedagogen och barnet. Undersökningen genomfördes på en förskola och en skola i Skåne, där vi valde att intervjua tre förskolepedagoger och tre grundskolepedagoger. Vi använde oss av en kvalitativ metod för att samla in vårt empiriska material. Vi har gjort en induktiv undersökning där vi har tagit pedagogernas reflektioner som primär utgångspunkt. Resultatet i undersökningen visar på två framträdande huvudtema: relationens betydelse och specialpedagogens roll. Resultatet pekar på att bemötandet av barn i behov av särskilt stöd har stor betydelse för deras lärande och utveckling. Tidigare forskning visar också på att synsättet och bemötandet av barn i behov av särskilt stöd har förändrats genom tiderna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 38
Language swe (iso)
Subject Barn i behov av särskilt stöd
bemötande
förskola
föräldrar
inkludering
resurser
skola
specialpedagog
Handle http://hdl.handle.net/2043/16194 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics