Hur det multimodala lärandet uttrycker sig i vardagsmatematik

DSpace Repository

Hur det multimodala lärandet uttrycker sig i vardagsmatematik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur det multimodala lärandet uttrycker sig i vardagsmatematik
Author Mach, Vivien ; Olsson, Marie
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att se hur det multimodala lärandet uttrycker sig i vardagsmatematik med hjälp utav tre frågeställningar. Med hjälp utav de tre frågeställningarna vill vi ur ett barn - och pedagogperspektiv belysa deras tankar kring matematik. Vi vill även som blivande KME-lärare se hur pedagogerna på förskolan använder sig utav estetiska uttryckssätt för att belysa matematik för barnen. Samt om de kombinerar de olika uttryckssätten i sitt arbete med barnen för att gynna deras utveckling. För att besvara vår frågeställning har vi valt kvalitativ forskningsmetod med hjälp utav barnintervjuer, enkäter till pedagogerna och observationer utav både barnen och pedagogerna. Materialet vi har fått fram från vår forskning har vi sedan analyserat och diskuterat med litteraturen från vår litteraturgenomgång. Vårt resultat har visat att en lyhörd och medveten pedagog stimulerar barns matematiska utveckling under deras tid på förskolan. Resultatet visade även på att pedagogerna arbetade multimodalt (mångspråkligt) för att beröra barnens alla sinnen och utveckla deras matematiska tänkande. Vidare såg vi även ett tydligt matematiskt samspel mellan barnen, där de under lek och aktiviteter med varandra använde sig utav matematiska begrepp för att lösa problem.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 40
Language swe (iso)
Subject Vardagsmatematik
estetiska
uttryckssätt
multimodalitet
matematiska begrepp
pedagoger
barn
Handle http://hdl.handle.net/2043/16195 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics