Att arbeta med större barngrupper i förskolan

DSpace Repository

Att arbeta med större barngrupper i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att arbeta med större barngrupper i förskolan
Author Karlsson, Ing-Marie
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med detta arbete var att få ökad förståelse för hur pedagogerna ser på sitt arbete i en större barngrupp. Vi ville undersöka hur barnens lek, samspel och lärande möjliggörs eller begränsas i en större barngrupp, och vilken roll tryggheten har för de yngre barnen i barngruppen. Vi har genomfört observationer i barngruppen samt intervjuat 4 pedagoger med kvalitativ metod på en förskola med en större barngrupp. Det arbetar 7 pedagoger på avdelningen där vi gjort vår studie men de övriga 3 pedagogerna ville inte ställa upp. Samtliga intervjuer och observationer har transkriberats och analyserats var för sig. Vi har haft fortlöpande kontakt med pedagogerna som deltagit i studien. Den teoretiska utgångspunkten i vårt arbete är Mazlows behovshiarki samt tidigare forskning som behandlar begreppen barns relationsskapande i förskolan, de yngre barnens trygghet och leken. Några slutsatser är att pedagogerna ser både möjligheter och begränsningar i en större barngrupp. De yngsta barnen får inte den trygghet de behöver, och omsorgen om de små barnen tar en stor del av pedagogernas tid. Det positiva är att de äldre barnen får fler aktörer att samspela med i en större barngrupp.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 37
Language swe (iso)
Subject Förskola
lek
lärande
pedagoger
samspel och större barngrupp
Handle http://hdl.handle.net/2043/16201 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics