Den allvarsamma leken - förskolepedagogers syn på den fria lek. The serious play - preschool teachers’ views of active play

DSpace Repository

Den allvarsamma leken - förskolepedagogers syn på den fria lek. The serious play - preschool teachers’ views of active play

Details

Files for download
Icon
C-uppsats avancerad ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Den allvarsamma leken - förskolepedagogers syn på den fria lek. The serious play - preschool teachers’ views of active play
Author Ambjörnsson Larson, Charlotta
Date 2013
Swedish abstract
Mitt examensarbete behandlar förskolepedagogers syn på den fria leken. Problemet är ofta vad pedagogerna ska lägga i ordet fritt. Jag har dock kommit fram till att de flesta förskolepedagoger är relativt samstämmiga vad gäller friheten kontra de regler som behövs i den fria leken, men att det finns oenigheter om t.ex. var man ska dra gränsen när barn leker krig och hur tillåtande man ska vara när det gäller de mer fysiska lekarna, som att springa och jaga varandra, brottas och när barnen, enligt pedagogerna, är högljudda. Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer som metod i mitt examensarbete och spelade in intervjuerna, med sex förskolepedagoger, på min Iphone 5, för att sen skriva ner dem ordagrant och efter det övergå till att sammanställa resultat och analysera intervjuerna. Jag har analyserat intervjuerna utifrån mina frågeställningar: > Vad innebär fri lek i förskolan, enligt pedagogerna? > Vad anser pedagogerna att syftet är med den fria leken? > Vilka regleringar finns kring fri lek och vad kan dessa innebära? I mina teoretiska utgångspunkter vid analysen har jag använt mig av såväl Vygotskij och Dewey, som av moderna forskare som Pramling Samuelsson och Knutsdotter Olofsson. Efter att ha gjort detta arbete har jag kommit fram till att samtliga pedagoger ser den fria leken som det viktigaste på förskolan. Pedagogerna ser det som mycket viktigt att alla barn är aktiva i den fria leken. De barn som inte är lekkompetenta, ska med hjälp av pedagogerna introduceras i fria leken och successivt klara av att ta sig in och stanna kvar i fria leken. Något annat jag sett i min studie är att pedagogerna gärna vill ha ett öppet och tillåtande förhållningssätt, men att det trots detta finns en hel del lekar som pedagogerna stoppar eller indirekt styr barnen från.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 54
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/16202 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics