Beslutsprocesser i tillfälliga samarbetskonstellationer -En fallstudie av Dryport Bjuv/Åstorp-

DSpace Repository

Beslutsprocesser i tillfälliga samarbetskonstellationer -En fallstudie av Dryport Bjuv/Åstorp-

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Beslutsprocesser i tillfälliga samarbetskonstellationer -En fallstudie av Dryport Bjuv/Åstorp-
Author Gustavsson, Emil ; Pettersson, Karl
Date 2013
English abstract
This study investigates the margin for interpretation that can rise due to uncertainties in the procedure for temporary constellations for cooperation. The study is a case study of qualitative nature and the empiric part has been collected with semi–structured interviews. The case consists of a constellation for cooperation and its decision process for a potential establishment of a dryport in the municipalities of Bjuv and Åstorp. The study shows that there are unclear points that have led to a margin for interpretation where the different actors are given the possibility to keep and develop their own interpretation of the problem area. This has in turn led to that the actors, that at the start of the constellation were doubtful to the project, have changed their view into a more positive one. Furthermore, the study shows that the voluntary participation can change over time and that this can happen within the so called margin for interpretation. The voluntariness can also be affected by different interdependencies in relation to the constellation for cooperation.
Swedish abstract
Denna studie undersöker det tolkningsutrymme som kan komma att uppstå på grund av oklarheter i förfarandet vad gäller tillfälliga samarbetskonstellationer. Studien är en fallstudie av kvalitativ art och empirin har insamlats med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Fallet består av en samarbetskonstellation och dess beslutsprocess inför en eventuell etablering av en dryport i kommunerna Bjuv och Åstorp. Studien påvisar att det finns oklarheter som har lett till ett tolkningsutrymme var i de olika aktörerna ges möjlighet till att behålla och utveckla sina egna tolkningar av det aktuella problemområdet. Detta har i sin tur lett till att aktörer som i konstellationens början kände sig tveksamma till projektet har ändrat uppfattning och fått en mer positiv syn på situationen. Studien visar vidare på att frivilligheten för deltagande kan ändras med tiden och att detta kan ske i det så kallade tolkningsutrymmet. Frivilligheten kan även påverkas av olika beroendeförhållanden i relation till samarbetskonstellationen.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 51
Language swe (iso)
Subject beslutsprocesser
tolkningsutrymme
nätverksstyrning
multi-level governance
dryport
tillfälliga samarbetskonstellationer
Handle http://hdl.handle.net/2043/16207 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics