Feedback, bearbetning och formativ bedömning i skrivprocessen - Elever i årskurs 6 skriver faktatexter

DSpace Repository

Feedback, bearbetning och formativ bedömning i skrivprocessen - Elever i årskurs 6 skriver faktatexter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Feedback, bearbetning och formativ bedömning i skrivprocessen - Elever i årskurs 6 skriver faktatexter
Author Ramebäck, Anna
Date 2013
Swedish abstract
Detta examensarbete undersöker hur lärare och elever använder sig av formativ bedömning i skrivprocessen för att bearbeta och förbättra elevtexter. Utgångspunkten för detta arbete har varit att ta reda på hur elever tar till sig den formativa bedömningen i den fortsatta skrivprocessen och på vilka grunder lärare gör sina val av kommentarer i den formativa bedömningen. I undersökningen har jag följt fem elever i årskurs 6 och deras lärare under fem dagar för att främst se hur de arbetar i skrivprocessens sista fas där bearbetningen av texten sker. Jag har observerat lärarens och elevernas arbete i skrivprocessen samt intervjuat läraren och de fem eleverna. Elevtexterna använder jag som konkret exempel på vilka kommentarer läraren ger till eleverna och vilket fokus hon lägger i sin bedömning samt hur eleverna bearbetar sina texter utifrån kommentarerna. Resultatet och analysen visar att eleverna och lärarna i den här studien har samma syn på bedömning, det vill säga att de ser det som en hjälp för eleverna att utvecklas och komma vidare i sitt skrivande. De intervjuade eleverna menar att de genom lärarens kommentarer lär sig och vet vad de ska jobba vidare med. Samtidigt visar analysen att eleverna inte bearbetar sina texter så grundligt som de i intervjuerna säger sig göra. Det visar också att eleverna inte har klart för sig vad som förväntas av dem språkligt då mål för uppgiften inte finns med i instruktionen. Avslutningsvis diskuteras hur textbearbetningen kunde ha genomförts om eleverna fått mål och betygskriterier presenterade för sig.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 29 + bilagor
Language swe (iso)
Subject Bedömning
Feedback
Skrivprocessen
Skrivutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/16211 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics