Att arbeta med case, att lära för livet?

DSpace Repository

Att arbeta med case, att lära för livet?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att arbeta med case, att lära för livet?
Author Törsleff Bubicic, Anna ; Sjöberg, Christina
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med denna undersökning var att belysa casemetoden samt hur den kan gestaltas i undervisning med yngre elever, det vill säga elever i årskurserna 1 - 6. I undersökningen tittade vi dels närmare på vilken syn på lärande som kunde kopplas till denna metod samt hur fem pedagogers tankar om casemetoden såg ut, i förhållande till skolans uppdrag och syfte i Lgr11. Vi har valt att genomföra kvalitativa intervjuer och observationer. Intervjuerna har spelats in och vi har fortlöpande fört anteckningar under både intervjuer och observationer. De delar av det inspelade materialet som använts har transkriberats för att öka trovärdigheten för vårt arbete. I resultatet har vi kommit fram till att det går att dra paralleller mellan casemetoden och erfarenhetsbaserat samt konstruktivistiskt lärande. I gestaltningen av casemetoden ser vi att läraren har en stöttande och igångsättande roll. Genom det erfarenhetsbaserade och konstruktivistiska arbetssättet ges eleverna möjlighet att själva föra processen för sin kunskapsutveckling framåt. De fem pedagogerna säger att de har sin utgångspunkt i Lgr 11 och tolkar casemetodens undervisningssätt i förhållande till den.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 45
Language swe (iso)
Subject casemetoden
lärandeprocesser
erfarenhetsbaserat lärande
konstruktivistiskt lärande
Lgr11
Handle http://hdl.handle.net/2043/16212 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics