Elevers uppfattningar om matematik - En studie om likheter och skillnader hos elever i årskurs 1 respektive 6

DSpace Repository

Elevers uppfattningar om matematik - En studie om likheter och skillnader hos elever i årskurs 1 respektive 6

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers uppfattningar om matematik - En studie om likheter och skillnader hos elever i årskurs 1 respektive 6
Author Rudén Ragnarsson, Alexandra ; Jeanette, Svensson
Date 2013
Swedish abstract
Denna studie har sin utgångspunkt i elevers olika uppfattningar om matematik. Syftet med studien har varit att studera de olika uppfattningar som råder kring matematik bland elever hemmahörande i årskurs 1 respektive 6. Detta för att sedan uppmärksamma och belysa de likheter kontra skillnader som finns mellan uppfattningarna i dessa årskurser. För att fullborda syftet genomfördes intervjuer med tio elever från vardera årskurs. Det som framkom under intervjuerna kategoriserades sedan utifrån Sandahls (1997) modell (se tabell 1), vilket sammantaget lade grunden till jämförelsen mellan de båda årskurserna. Resultatet visade på att den uppfattning som var mest frekvent förekommande hos eleverna var att matematik endast innebär räkning. Detta utgjorde även den största likheten mellan de båda årskurserna. Vidare synliggjordes det även att majoriteten av de intervjuade eleverna besatt en positiv uppfattning om matematik. Utöver detta framkom det att den största skillnaden mellan årskurserna var att majoriteten av de yngre eleverna uppfattade att matematiken endast används i skolan, medan majoriteten av de äldre eleverna även uppfattade att matematiken används i vardagslivet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 43
Language swe (iso)
Subject affektiva faktorer
intervjuer
jämförelse
likheter
matematik
matematikuppfattningar
skillnader
uppfattningar
årskurs 1
årskurs 6
Handle http://hdl.handle.net/2043/16218 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics