Elevers uppfattningar om matematik - En studie om likheter och skillnader hos elever i årskurs 1 respektive 6

DSpace Repository

Elevers uppfattningar om matematik - En studie om likheter och skillnader hos elever i årskurs 1 respektive 6

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Rudén Ragnarsson, Alexandra
dc.contributor.author Jeanette, Svensson
dc.date.accessioned 2013-12-05T13:07:59Z
dc.date.available 2013-12-05T13:07:59Z
dc.date.issued 2013 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/16218
dc.description Denna studie har sin utgångspunkt i elevers olika uppfattningar om matematik. Syftet med studien har varit att studera de olika uppfattningar som råder kring matematik bland elever hemmahörande i årskurs 1 respektive 6. Detta för att sedan uppmärksamma och belysa de likheter kontra skillnader som finns mellan uppfattningarna i dessa årskurser. För att fullborda syftet genomfördes intervjuer med tio elever från vardera årskurs. Det som framkom under intervjuerna kategoriserades sedan utifrån Sandahls (1997) modell (se tabell 1), vilket sammantaget lade grunden till jämförelsen mellan de båda årskurserna. Resultatet visade på att den uppfattning som var mest frekvent förekommande hos eleverna var att matematik endast innebär räkning. Detta utgjorde även den största likheten mellan de båda årskurserna. Vidare synliggjordes det även att majoriteten av de intervjuade eleverna besatt en positiv uppfattning om matematik. Utöver detta framkom det att den största skillnaden mellan årskurserna var att majoriteten av de yngre eleverna uppfattade att matematiken endast används i skolan, medan majoriteten av de äldre eleverna även uppfattade att matematiken används i vardagslivet. en_US
dc.format.extent 43 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject affektiva faktorer en_US
dc.subject intervjuer en_US
dc.subject jämförelse en_US
dc.subject likheter en_US
dc.subject matematik en_US
dc.subject matematikuppfattningar en_US
dc.subject skillnader en_US
dc.subject uppfattningar en_US
dc.subject årskurs 1 en_US
dc.subject årskurs 6 en_US
dc.title Elevers uppfattningar om matematik - En studie om likheter och skillnader hos elever i årskurs 1 respektive 6 en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok PhysicsChemistryMaths en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Matematik och lärande
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics