Likhetstecknets betydelse i skolmatematiken - en studie i årskurs tre och fyra

DSpace Repository

Likhetstecknets betydelse i skolmatematiken - en studie i årskurs tre och fyra

Details

Files for download
Icon
likhetstecknets ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Likhetstecknets betydelse i skolmatematiken - en studie i årskurs tre och fyra
Author Houssari, Soumal
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med denna undersökning var att undersöka hur elever i årskurs tre och fyra uppfattar likhetstecknet och hur deras lärare undervisar begreppet ”likhetstecknet” för att öka förståelsen hos eleverna. För att kunna besvara mina frågeställningar använde jag mig av en kvantitativenkätundersökning och kvalitativa intervjuer. Samtliga elever fick svara på en gruppenkät, som bestod av nio prealgebraiska utsagor där likhetstecknet har en central roll. Elevernas svar analyserades och klassificerades i fyra olika kategorier: strukturell uppfattning, operationell uppfattning, annat och inget svar. I mina intervjuer deltog tio elever och två grundskollärare. Intervjuerna gjordes för att ge eleverna möjlighet att muntligen uttrycka sin uppfattning om likhetstecknet. Lärarna beskrev i intervjun hur de bedriver sin undervisning angående likhetstecknet. Min undersökning påvisar att många av eleverna har en ofullständig förståelse av likhetstecknets innebörd. Eleverna uppfattar likhetstecknet som ett operationellt tecken, det vill säga som en uppmaning att utföra en räknehändelse. Vidare visar min undersökning att lärare använder sig av ett laborativt och undersökande arbetssätt för att underlätta för eleverna att förstå begreppet ”likhetstecknet”. Det är viktigt för läraren att ha ett varierande arbetssätt och fortlöpande söka sammanhang ur elevens perspektiv. Nyckelord: Ekvivalens, likhet, likhetstecken, operationell uppfattning, strukturell uppfattning, öppna utsagor.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 45
Language swe (iso)
Subject Likhetstecknet
ekvivalent
öppna uttsagor
Handle http://hdl.handle.net/2043/16220 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics