Pedagogers tal om föräldrasamverkan i förskolan; Educators views on parental interaction in preschool

DSpace Repository

Pedagogers tal om föräldrasamverkan i förskolan; Educators views on parental interaction in preschool

Details

Files for download
Icon
Parental interaction ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogers tal om föräldrasamverkan i förskolan; Educators views on parental interaction in preschool
Author Nilsson, Therese ; Holmberg, Sandra
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med denna studie är ta reda på vad föräldrasamarbete innebär för några verksamma pedagoger och på vilket sätt de skapar möjlighet för föräldrarna att känna sig delaktiga och ha inflytande i verksamheten. Studien har utgått från följande frågeställningar: Hur arbetar förskolepedagoger för att skapa möjlighet för föräldrarna att känna sig delaktiga och ha inflytande i verksamheten? Erbjuder förskolan i fråga föräldrastödsprogram och i så fall på vilket sätt? Genom kvalitativa intervjuer med en förskolechef, fyra förskollärare och en barnskötare söktes svar på frågeställningarna som ligger till grund för denna studie. Studien visar på en rad olika resultat kring vad föräldrasamverkan innebär och vad som ingår i detta begrepp. Samtlig personal som medverkat har belyst vikten av att arbeta med olika samverkansformer för att de ska kunna nå ut med information som rör verksamheten till alla föräldrar, detta för att skapa möjlighet för föräldrarna att känna sig delaktiga i verksamheten, oavsett vilka förutsättningar föräldrarna har. Pedagogerna talar om ansvaret som vilar på dem när det gäller information kring lärande och utveckling, men även om ett ökat ansvar som innebär det sociala där det handlar om barnens livskunskap, alltså det sociala samspelet med andra barn, föräldrar och personal, som ständigt sker i barnens omgivning. Tankarna kring föräldrasamverkan beskrivs övervägande positivt där pedagogerna anser att det krävs ett nära samarbete med föräldrarna för att verksamheten ska kunna uppfylla uppdraget enligt Läroplan för förskolan, Lpfö98.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 43
Language swe (iso)
Subject Ansvar
Delaktighet
Föräldrastödsprogram
Inflytande
Kommunikation
Samverkan
Värdegrund
Handle http://hdl.handle.net/2043/16235 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics