Draken har gömt sig! -En kvalitativ studie om pedagogers möte med barns bildskapande.

DSpace Repository

Draken har gömt sig! -En kvalitativ studie om pedagogers möte med barns bildskapande.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Draken har gömt sig! -En kvalitativ studie om pedagogers möte med barns bildskapande.
Author Mijic, Sanja
Date 2013
Swedish abstract
Det övergripande syftet med min studie är att undersöka hur pedagoger på en förskola arbetar med barns kommunikation i bildskapande aktiviteter. Utifrån syftet har jag valt att undersöka fyra aspekter. Jag har undersökt hur pedagogers och barns möte ser ut. Vidare har jag försökt ta reda på vilka intentioner pedagoger har med bildskapande aktiviteter. Jag har också tittat på miljöaspekter där jag bland annat genomfört en miljöbeskrivning av förskolan, för att läsarna lättare ska bilda sig en helhet kring förskolan. För att lättare förstå vad barn vill förmedla med sina bilder har jag undersökt detta genom att göra en bildanalys. För att besvara syftet samt frågeställningarna har jag genomfört kvalitativa observationer samt intervjuer. Dessa har sedan analyserats med hjälp av tidigare forskning samt teoretiska perspektiv. Studien visar att pedagoger har olika intentioner med sina bildskapande aktiviteter. Pedagogen har en viktig roll i mötet med barnen genom att vägleda dem samt stimulera de i deras bildskapande och ha ett medvetet reflekterande förhållningssätt. Bildanalysen visar att barn vill kommunicera ett budskap till omgivningen genom de bilder som de skapar. Studien belyser även att miljön har en påverkan på barns möjligheter till att utforska sitt skapande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 59
Language swe (iso)
Subject bildskapande
bild
kommunikation
relationer
Handle http://hdl.handle.net/2043/16239 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics