”Får jag vara med?” En studie om barns samspel i deras lekar

DSpace Repository

”Får jag vara med?” En studie om barns samspel i deras lekar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Får jag vara med?” En studie om barns samspel i deras lekar
Author Casparson, Elin ; Karolidou, Anna
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med vår studie var att få en förståelse för hur samspel mellan lekande barn ser ut i förskolan. Vi ville ta reda på vad det är som gör att samspelet i barns lekar ibland fungerar och ibland inte. Vårt intresse låg i att också att få veta vilka tankar pedagogerna har om barns samspel och hur de hanterar konflikter i barns lekar. Vi utgick ifrån frågeställningarna: Hur ser samspelet ut mellan barn i barnens lek på förskolan? Vad är det som gör att det uppstår konflikter i barns lekar? Vilka tankar har pedagogerna på vår valda förskola om samspel? Undersökningen gjordes på två avdelningar på två olika förskolor, den ena förskolan bedrev en femårsverksamhet och den andra hade barn i åldrarna ett till fem. På femårsavdelningen fick 15 barn medverka i vår studie av sina föräldrar och på den andra förskolan fick 14 barn medverka. De sju pedagogerna som arbetade på de båda förskolorna deltog i studien genom att svara på enkäter. Metoderna vi använde oss av i vår undersökning var observationer som dokumenterades med hjälp av penna och papper samt enkäter. Vi besökte förskolorna vid tre olika tillfällen. Vår tidigare forskning handlar om samspel, lek samt konflikter i lekar. Vi har valt den forskning som varit aktuell för vår studie. Slutsatserna vi gjort är att många samspelssituationer som sker i barns lekar fungerar bra om barn använder sig av lekreglerna. I samspel som fungerar sker lekar på lika villkor för de deltagande barnen. Dock har vi sett att barn använder sig av medvetna strategier för att skaffa sig makt i leken och exkludera andra barn. Som pedagog bör man vara uppmärksam på dessa strategier.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 58
Language swe (iso)
Subject barn
lek
pedagog
samspel
Handle http://hdl.handle.net/2043/16241 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics