Synen på användandet av en interaktiv skrivtavla i matematikundervisningen hos en klass i åk 2

DSpace Repository

Synen på användandet av en interaktiv skrivtavla i matematikundervisningen hos en klass i åk 2

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Synen på användandet av en interaktiv skrivtavla i matematikundervisningen hos en klass i åk 2
Author Aronzon, Mats
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med mitt examensarbete är att undersöka de bakomliggande orsakerna, motiven, till varför två lärare i en klass i årskurs två valt att använda sig av en interaktiv skrivtavla i sin matematik-undervisning. Jag undersöker även om eleverna har liknande åsikter som lärarna och vilken typ av interaktivitet som dessa lärare genererar med hjälp av den interaktiva skrivtavlan. En kvalitativ forskningsmetod fungerade bäst för att besvara mina forskningsfrågor. Den socio¬kulturella teorin ligger som grund då bruket av artefakter ses som centralt tillsammans med männi¬skans relationer. De metoder som använts för att besvara mina frågeställningar är observationer av tre olika lektioner som videofilmats, intervjuer av lärarna och en fokusgruppsdiskussion med elever. Resultatet visar att lärarnas motiv är flera och utgår ifrån dels ett lärandeperspektiv där eleverna är i fokus dels ett didaktiskt perspektiv där effektivitet och tidsvinster under lektioner är fokus. Elevernas upplevelser är begränsade till sig själva och sitt lärande. Både lärare och elever är ense om det positiva med användandet av en interaktiv skrivtavla i undervisningen. Undersökningen har också visat att flera typer av interaktivitet äger rum i klassrummet i olika grad. Utifrån detta dras slutsatsen att typen och mängden interaktivitet är beroende av läraren och att den interaktiva skrivtavlan inte kan betraktas som en mirakelmedicin för lärandet trots att både elever och lärare är eniga om dess positiva egenskaper.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 45
Language swe (iso)
Subject interaktion
verbal interaktivitet
visuell interaktivitet
taktil interaktivitet
interaktiv skrivtavla
matematikundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/16244 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics