Deliberativa samtal och det demokratiska uppdraget

DSpace Repository

Deliberativa samtal och det demokratiska uppdraget

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Deliberativa samtal och det demokratiska uppdraget
Author Örtman, Fredrik ; Mutlu, Suna
Date 2005-
English abstract
There is no abstract in english available.
Swedish abstract
Elevinflytande och demokrati är två ord som tolkas och förstås olika av olika personer. Det finns flera olika teoretiska åskådningar att välja mellan när man gör sin tolkning. Vi har sett en förskjutning i synen på demokrati de senaste åren, där en allt större tyngdpunkt har lagts på dialogen som demokratins hörnsten. Detta syns även i Skolverkets texter och borde således återspeglas ute på skolorna. Vi har gjort en litteraturgenomgång där vi studerat kunskapsbegreppet ur en socialkonstruktivistisk synvinkel och relaterat detta till tankar om deliberativ demokrati och deliberativa samtal, samt en kvalitativ empirisk studie för att försöka få syn på vilken demokratisyn några lärare och elever har och hur de arbetar för att uppfylla de mål och beskrivningar som ges i Lpo 94, kapitel 2.3, om elevers inflytande. Påverkar strömningar inom den demokratiteoretiska diskussionen det praktiska arbetet på lokal nivå? Av intervjuerna framgår att de intervjuade lärarna tycker att elevinflytande är viktigt, men det framgår i jämförelsen med elevernas svar att detta inte alltid synliggöres i det praktiska arbetet. Vi har sett att den dolda läroplanen, dvs. vanor och traditioner, fortfarande är en kraft att räkna med innanför skolans väggar. Uppfattas lärarna som ”slappa” om de ger eleverna reellt inflytande? De har viljan, men saknar kunskapen och förståelsen för Skolverkets deliberativa ansats bakom läroplanen. Man kan inte förstå det man inte vet finns.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject elevinflytande
demokrati
deliberativa samtal
kunskap
styrdokument
Handle http://hdl.handle.net/2043/1625 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics