Den tidiga läs- och skrivutvecklingen - The development of literacy during early school years

DSpace Repository

Den tidiga läs- och skrivutvecklingen - The development of literacy during early school years

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Den tidiga läs- och skrivutvecklingen - The development of literacy during early school years
Author Jönsson, Emelie
Date 2013
Swedish abstract
Arbetet med den tidiga läs- och skrivundervisningen hos sex intervjuade lärare skildras i denna studie. Syftet är att redogöra för idag verksamma lärares undervisning av tidig läs- och skrivutveckling samt bringa klarhet i huruvida de använder sig av specifika metoder som stöd i arbetet. Vilka metoder är i sådana fall aktuella och arbetar samtliga lärare på samma sätt? Studien avser även ta del av hur elevers individuella behov bemöts i undervisningen samt hur lärarna i studien arbetar för att möta eleverna på den kunskapsnivå de befinner sig. Empirin grundar sig i semistrukturerade kvalitativa intervjuer för att få djup och helhet inom undersökta företeelser. Studiens resultat visar att det inte finns någon specifik uttalad metod de intervjuade lärarna arbetar efter, detta gäller såväl den tidiga läsutvecklingen som den tidiga skrivutvecklingen. Dock kan gemensamma synsätt på undervisningen och inlärning skönjas då samtliga verksamma lärare ser fonologisk medvetenhet och formaliserad bokstavsträning som grundstenar i undervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 62
Language swe (iso)
Subject Fonologisk medvetenhet
Formaliserad undervisning
Funktionaliserad undervisning
Språklig medvetenhet
Handle http://hdl.handle.net/2043/16250 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics