Vem är jag i läraryrket? – Om KME-pedagogens yrkesidentitet

DSpace Repository

Vem är jag i läraryrket? – Om KME-pedagogens yrkesidentitet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vem är jag i läraryrket? – Om KME-pedagogens yrkesidentitet
Author Malmén, Moa ; Rudin, Ida
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att fördjupa kunskapen om KME-pedagogens yrkesidentitet. Vi ville undersöka om nedläggningen av utbildningen har någon betydelse för KME-pedagogens yrkesidentitet och i så fall hur. Följande frågeställningar undersöks: Hur ser en KME-pedagog på sin yrkesidentitet? Har införandet av lärarlegitimationen påverkat verksamma KME-pedagogers yrkesidentitet? Uppsatsen bygger på intervjuer med fem tidigare KME-studenter på Malmö Högskola samt en intervju med Göran Levin, tidigare utbildningschef på Malmö Högskola. Samtliga intervjuer är av kvalitativ art. Eftersom uppsatsen är kvalitativ och undersökningen avgränsad till att omfatta enbart fem tidigare KME-studenter kan inga generella slutsatser dras. Resultatet av den insamlade empirin analyseras och diskuteras utifrån teorier om identitet, yrkesidentitet och läraridentitet samt diskutera om lärares yrkesidentitet kan påverkas i samband med införandet av lärarlegitimationen. Vårt resultat visar att KME-pedagogernas yrkesidentitet är föränderlig, det är en ständigt pågående process som formas av mötet med elever, erfarenheter, arbetsplats, arbetskamrater och chefer. I vår uppsats framkommer det även att införandet av lärarlegitimationen påverkar KME-pedagogernas arbetssituation men inte deras yrkesidentitet. I den avslutande diskussionen förs ett resonemang om det överlag är så att KME-pedagoger söker andra vägar att gå inom yrket för att det är svårt att integrera KME-pedagogiken med skolämnena?
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 43
Language swe (iso)
Subject Estetik
Identitet
KME
KME-pedagog
Lärarlegitimation
Yrkesidentitet
Yrkesroll
Handle http://hdl.handle.net/2043/16253 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics