Tre pedagogers syn på leken i förskoleklassen

DSpace Repository

Tre pedagogers syn på leken i förskoleklassen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Tre pedagogers syn på leken i förskoleklassen
Author Landin, Johanna ; Magnusson, Petra
Date 2013
English abstract
Top Magnusson, Petra & Landin , Johanna (2013) Three teachers' views on the game at the preschool class . Malmö University Electronic Publishing The purpose of this study is to investigate the three teachers in pre-school has vision of the game and the importance of play . The questions that we study are based is the following: Which view has three teachers at play and the importance of play in early childhood classrooms? Are the teachers themselves involved in the game and how / which way in that case ? Working educators along someone special lekteori ? We have made a qualitative study in which we interviewed and observed three different teachers in different ages and different educational backgrounds. We used out audio material on two of the interviews and pen and paper on the third as a means to memorize what was said. When observations were also used pen and paper as tools to document what was done and said. We have used for a variety of lekteoretiker such as Piaget, Vygotsky , Knutsdotter Olofsson , etc. to analyze , understand and immerse ourselves in the educators said. Profit out of the work shows that educators consider the game important in a preschool class. In play , children learn many different things and this can be linked to various theories of play. The three teachers have different ideas about what play is for them and they are involved in the game in many different ways . Keywords: Pre-school , play, lekteori , learning, teachers , view of the game
Swedish abstract
Sammanfattning Magnusson, Petra & Landin, Johanna (2013) Tre pedagogers syn på leken i förskoleklassen. Malmö Högskola: Lärarutbildningen Syftet med denna studie är att undersöka vad tre pedagoger i förskoleklass har för syn på leken och lekens betydelse. Frågeställningarna som vi i studien utgår ifrån är följande: Vilken syn har tre pedagoger på lek och lekens betydelse i förskoleklassen? Är pedagogerna själva involverade i leken och på vilket/vilka sätt i så fall? Arbetar pedagogerna utefter någon speciell lekteori? Vi har gjort en kvalitativ undersökning där vi intervjuat och observerat tre olika pedagoger i olika åldrar och med olika utbildningsbakgrunder. Vi använde oss utav ljudinspelning på två utav intervjuerna och penna och papper på den tredje som hjälpmedel för att memorera vad som sades. Vid observationerna användes också penna och papper som hjälpmedel för att dokumentera vad som gjordes och sades. Vi har använt oss utav olika lekteoretiker så som Piaget, Vygotskij, Knutsdotter Olofsson, m.fl. för att analysera, förstå och fördjupa oss i det pedagogerna sagt. Resultatet utav arbetet visar att pedagogerna anser leken som viktig i förskoleklassen. I leken lär sig barn många olika saker och detta kan kopplas till olika teorier om lek. De tre pedagogerna har olika uppfattning om vad lek är för dem och de är involverade i leken på många olika sätt. Nyckelord: Förskoleklass, lek, lekteori, lärande, pedagoger, syn på lek
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 39
Language swe (iso)
Subject Förskoleklass
Handle http://hdl.handle.net/2043/16264 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics