Fyra lärares tankar om minskat krav på IUP

DSpace Repository

Fyra lärares tankar om minskat krav på IUP

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Fyra lärares tankar om minskat krav på IUP
Author Grönvall, Mikaela ; Sjöö, Helena
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att beskriva fyra grundskolelärares tankar kring regeringens beslut om färre eller inga IUP:er och vilka konsekvenser det kan tänkas få. Studien har utgått från följande frågeställningar: Hur beskriver lärarna sin syn på förslaget om färre eller inga IUPer? Vilka parter anser lärarna att förslaget gynnar/missgynnar? Vilka konsekvenser menar lärarna att färre eller inga IUP:er kan få för den egna arbetssituationen? Hur går lärarnas tankar om att betyget ersätter IUP:n? För att besvara våra forskningsfrågor har vi redogjort för relevant forskning och teoretiska utgångspunkter kring lärande i relation till bedömning och dokumentation. Genom intervjuer med fyra lärare ville vi ta reda på hur de uppfattade arbetet med IUP, dess syfte och hur de trodde att beslutet skulle påverka inblandade parter. De kvalitativa intervjuerna har transkriberats, sammanfattats och sammanställts i resultatet som tillsammans med hjälp av olika teorier slutligen analyserats och diskuterats utifrån våra frågeställningar. Sammanfattningsvis pekar resultatet av vår empiri på att lärarna ställer sig positivt till IUP:ns syfte och funktion då den verkar i elevens tjänst. Trots att respondenterna uttalar arbetet med IUP:n som tidskrävande menar de att det nya beslutet kommer ha föga betydelse för den egna arbetssituationen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 43
Language swe (iso)
Subject bedömning
dokumentation
inflytande
IUP
lärande
motivation
Handle http://hdl.handle.net/2043/16265 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics