En empirisk undersökning om hur barn lär sig läsa

DSpace Repository

En empirisk undersökning om hur barn lär sig läsa

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En empirisk undersökning om hur barn lär sig läsa
Author Erblina, Misirli ; Agona, Neziri
Date 2013
Swedish abstract
Abstract I vår studie har vi valt att undersöka hur barn lär sig läsa ur ett pedagogiskt synsätt där vi har fokus på två metoder LTG (läsning på talets grund) och Wittingmetoden samt hur dessa två metoder förhåller sig till varandra. Vi ska även använda bedömningsmaterialet LUS som hjälpmedel på hur den kan integreras in i metoderna och elevernas utveckling inom läs- och skrivinlärning. I vårt examensarbete har vi använt oss av den kvalitativa forskningsmetoden där fokus har legat på litteraturstudie. I slutet av vårt examensarbete kommer vi fram till, utifrån litteraturstudien att LTG metoden är den metod där eleverna utvecklar läsförståelsen gemensamt med andra elever mest effektivt för varje elevs. Alla lärare strävar efter att hjälpa elever utveckla och underlätta läsutvecklingen med hjälp av kamrater, hjälpmedel för att eleven ska kunna utvecklas så bra så möjligt inom sin egen läsutveckling.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 31
Language swe (iso)
Subject läsutveckling
skrivinlärning
läsinlärning
läsinlärningsmetod
avkodning
Handle http://hdl.handle.net/2043/16269 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics