Omvårdnad i livets slutskede i ett kulturellt perspektiv

DSpace Repository

Omvårdnad i livets slutskede i ett kulturellt perspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Omvårdnad i livets slutskede i ett kulturellt perspektiv
Author Nilsson, Anette ; Svensson, Tommy
Date 2005
English abstract
Nilsson, A & Svensson, T. End of life care from a cultural perspective. A litera-ture review about the nursing staffs care of dying and/or deceased patient from Islamic or Jewish religion/culture. Degree project, 10 Credit Points. Nursing pro-gram. Malmö University, Health and Society, Department of Nursing, 2005. Through the world´s globalising and the open borders this brings, the nursing staff’s work have gotten yet another alignment, namely the culture congruent care. To care for a patient in the end of life is a demanding task, and if then the patient furthermore is from another culture, this will demand a knowledge and alignment in the work we are used to. The purpose of this study was to illustrate which knowledge the nursing staff needs in care of patients that have a different cul-ture/religion other than the caregivers own and is in the end of life. In the scien-tific articles we analysed certain lack of knowledge with the nursing staff, reli-gious competent members, and family members care emerged. In the study also appropriate needs to be undertaken emerged. The knowledge and information we received from our analysis of the articles and literature reviews shows that more education and research in this area is needed.
Swedish abstract
Nilsson, A & Svensson, T. Omvårdnad i livets slutskede i ett kulturellt perspektiv. En litteraturstudie om vårdpersonalens omhändertagande av döende patient från islamsk och judisk religion/kultur. Examensarbete i omvårdnad 10 poäng. Malmö högskola: Hälsa och samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2005. Genom världens globalisering och de öppna gränser det har medfört, har arbetet som sjukvårdspersonal fått ytterligare en inriktning, nämligen den kulturkongru-enta vården. Att sköta en patient i livets slutskede är en krävande uppgift, om se-dan patienten dessutom kommer från en annan kultur, krävs en kunskap och en annan inriktning på arbetet än vad vi är vana vid. Syftet med studien var att belysa vilka kunskaper vårdpersonalen behöver vid omvårdnad av patienter som har en annan kultur/religion än vårdgivarens egen och är i livets slutskede. I de veten-skapliga artiklar vi analyserat framkommer viss kunskapsbrist hos vårdpersonal, religiöst kunniga medlemmar, samt familjemedlemmars omhändertagande. I stu-dien framkommer även lämpliga åtgärder som bör vidtagas. Den kunskap och information vi fått från vår analys av artiklar och litteraturstudier, visar att mer utbildning och forskning behövs inom det här området.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject islam
judendom
kultur
livets slutskede
omvårdnad
vårdpersonal
Handle http://hdl.handle.net/2043/1628 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics