Barns uppfattningar om sina livsvillkor utifrån ett etnicitetsperspektiv

DSpace Repository

Barns uppfattningar om sina livsvillkor utifrån ett etnicitetsperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barns uppfattningar om sina livsvillkor utifrån ett etnicitetsperspektiv
Author Sejdija, Bionda ; Rahmani, Liridona
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med vår studie är att undersöka vilka uppfattningar barn i årskurs två har om sina livschanser utifrån ett etnicitetsperspektiv. Vi vill undersöka vad barn har för tankar om sitt framtida yrkesval. Vi vill även ta reda på om deras etniska bakgrund har någon påverkan för skapandet av deras uppfattningar kring deras framtid och livschanser. Undersökningen kommer att göras i två olika stadsdelar i en etniskt segregerad storstad. Vi har genomfört kvalitativa intervjuer i form av fokusgruppsintervjuer. Intervjuerna bestod av fem barn i varje grupp, en grupp i varje skola. Frågeställningarna vi har utgått ifrån är: Vad har barn för tankar om sina framtida yrkesval? Är etnicitet en viktig faktor i barns tankar kring framtida yrkesval? Anser barn att de har bättre eller sämre livschanser beroende på den etniska bakgrunden? Resultatet av intervjuerna visar att barnen i de två olika skolorna inte påverkades av deras etniska bakgrund angående sina tankar kring deras framtida yrkesval. Resultatet visar att ett starkt samband mellan den sociala miljön och barnens fritidsintressen påverkade barnens tankar kring framtiden.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 36
Language swe (iso)
Subject Barnperspektiv och barns perspektiv
Etnisk segregation
Etnicitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/16287 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics