”Du skriva, jag skriva” Litteracitetspraktiker och förhållningssätt på fyra förskoleavdelningar

DSpace Repository

”Du skriva, jag skriva” Litteracitetspraktiker och förhållningssätt på fyra förskoleavdelningar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Du skriva, jag skriva” Litteracitetspraktiker och förhållningssätt på fyra förskoleavdelningar
Author Wilkens, Janna
Date 2013
Swedish abstract
Detta arbete tar sin utgångspunkt i sociokulturell litteracitetsteori, som används för att analysera resultaten från en kvalitativ undersökning i förskolemiljö. Syftet är att undersöka hur förskollärare resonerar kring förskolans uppdrag vad gäller litteracitet i förhållande till skolans och förskoleklassens undervisning i skriftspråk och hur man verkställer detta. Utifrån frågeställningar kring hur läroplanens uppdrag kring skriftspråkande tolkas och verkställs bland de äldre barnen i förskolan analyseras vilket förhållningssätt till litteracitet som kommer till uttryck. En annan frågeställning rör hur förskollärarna tolkar relationen mellan förskolans verksamhet och skolans undervisning beträffande skriftspråk. Förskollärare har intervjuats, miljö har dokumenterats och verksamhet i barngruppen har observerats. Förskolans miljö och observerad verksamhet diskuteras utifrån intervju, förhållningssätt till litteracitet och som social aktivitet. I resultatet framstår förskollärarnas syn på talat och skrivet språk från intervjuerna som samstämmigt gällande prioriteringen av talat språk, och som skilda vad gäller skriftspråket i relation till talspråket i förskolan, och vilka arbetssätt man använder. Förutom de litteracitetstillfällen som iscensätts av personalen, analyseras litteracitetstillfällen som barnen leder, som tydligt visar på litteracitet som social praktik med historia från både hem, populärkultur och förskola.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 42
Language swe (iso)
Subject förhållningssätt
förskola
literacy
litteracitet
skriftspråksuppdrag
Handle http://hdl.handle.net/2043/16292 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics