Alla är vi olika – alla lär vi olika

DSpace Repository

Alla är vi olika – alla lär vi olika

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Alla är vi olika – alla lär vi olika
Author Andersson, Ann-Christin ; Begic, Anna
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med vår studie är att undersöka vilka undervisningsmetoder pedagogerna på en utvald skola använder sig av i undervisningen för att öka elevernas motivation och bejaka deras olikheter för inlärning. Vi har gjort en kvalitativ undersökning med fokusgruppsamtal, intervjuer och observationer som metod. Således ligger intresset i att ta reda på vilka undervisningsmetoder pedagogerna använder sig av för att öka elevernas motivation och bejaka deras olikheter för inlärning. Vi har funnit det relevant att både intervjua samt observera elever och pedagoger i årskurs tre. Resultatet visar att eleverna i studien lär in ny och svår kunskap på olika sätt om de ges möjlighet till det. Begrepp som motivation och metakognition är viktiga att ta in i lärandeprocessen. Trots pedagogernas vision och vetskap om det som undersöks framstår hinder som försvårar för pedagogerna att bedriva undervisningen som de själva önskar. Utifrån vårt resultat ser vi att de elever som har de styrkor som skolan mest präglas av gällande hur man tar in ny och svår kunskap har ett försprång att lyckas i ett längre perspektiv.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 48
Language swe (iso)
Subject inlärningsstilar
kunskapssyn
lärstilar
metakognition och motivation
Handle http://hdl.handle.net/2043/16301 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics