Betygens funktioner inom sfi. En dokumentanalys av beslutsprocessen för en ny betygsskala

DSpace Repository

Betygens funktioner inom sfi. En dokumentanalys av beslutsprocessen för en ny betygsskala

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Betygens funktioner inom sfi. En dokumentanalys av beslutsprocessen för en ny betygsskala
Author Hoff, Malin
Date 2013
Swedish abstract
I en kvalitativ dokumentanalys studeras departementspromemorian En ny betygsskala (Ds 2008:13), tio remissvar till förslaget samt propositionen En ny betygsskala (prop. 2008/09:66). Syftet med arbetet är att undersöka hur ståndpunkter och argument i frågan om utökningen av antal betygssteg, från två till sex steg, inom sfi (svenskundervisning för invandrare) relaterar till följande betygsfunktioner: betyg för urval, betyg för utvärdering och kontroll, betyg för att ge information om elevers kunskapsutveckling samt betyg för att främja elevers motivation. Resultatet visar att det främst relateras till betygsfunktionen för styrning och kontroll samt motivationsfunktionen. I analysen tolkas förslaget innehålla en strävan efter likriktning, underlättande för jämförelser av betygsresultat och en vilja att finna ett enkelt språk för bedömning. Förslagets utgångspunkt – att samma skala bör gälla för alla skolformer, motiveras inte explicit. Resultatet visar också att principen om en gemensam betygsskala har stöd av flera remissinstanser men att den inte motiveras av dessa. I allmänhet är kopplingarna till sfi få i materialet och i förslaget har direktivet om att beskriva för- och nackdelar utifrån skolformens karaktär, mål och syfte inte följts. Skolverket, en remissinstans som har ett underbyggt ställningstagande och motsätter sig förslagets införande inom sfi, tar sin utgångspunkt i skolformens karaktär och syfte snarare än i någon betygsfunktion.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 35
Language swe (iso)
Subject sfi
svenskundervisning för invandrare
betygsskala
betyg
en ny betygsskala
betygens funktioner
Handle http://hdl.handle.net/2043/16302 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics