Lärandesituationen för elever i behov av särskilt stöd

DSpace Repository

Lärandesituationen för elever i behov av särskilt stöd

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärandesituationen för elever i behov av särskilt stöd
Author Quach, Jenny ; Pomykala, Malin
Date 2013
Swedish abstract
Undersökningen är baserad på kvalitativa intervjuer med fem pedagoger om deras arbete för elever i behov av särskilt stöd. Undersökningen gjordes på två grundskolor. Syftet var att bilda en uppfattning samt få en inblick i lärandesituationen för dessa elever utifrån pedagogers perspektiv. Vi undersökte pedagogernas insatser och resurser för att stötta elevers lärande och har även läst forskningslitteratur angående elever i behov av särskilt stöd. Viktiga faktorer för att stötta dessa elever är ett positivt förhållande mellan pedagog och elev, samarbetet mellan skola och hem, ordning och struktur i klassrummet och visuell- och auditiv förmåga. Pedagogers syn på eleven påverkar i betydande omfattning hur eleven blir behandlad samt förstärker eller förminskar elevens eget självförtroende. En del störningsmoment som förorsakar kaos, exempelvis ett oordnat och ostrukturerat klassrum, påverkar inte bara eleven själv som är i behov av särskilt stöd utan även andra klasskamrater och lärare. I undersökningen och även i forskningslitteratur har vi sett att det visuella- och auditiva stödet gynnar majoriteten av eleverna, det vill säga även de som inte är i behov av särskilt stöd. I vår slutsats har vi kommit fram till att pedagoger och elever är de avgörande faktorerna för att stötta elever i behov av särskilt stöd. Nyckelord: behov, pedagog, resurs, samarbete, störningsmoment, särskilt stöd.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 47
Language swe (iso)
Subject elev
särskilt stöd
behov
pedagog
samarbete
störningsmoment
lärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/16306 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics