Förskolelärares resonemang kring användandet av utomhusmiljön

DSpace Repository

Förskolelärares resonemang kring användandet av utomhusmiljön

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förskolelärares resonemang kring användandet av utomhusmiljön
Author Freij, Andreas ; Göthe, Sebastian
Date 2013
Swedish abstract
Vårt syfte med examensarbetet har varit att ta reda på hur förskolelärare på förskolor utan utomhusprofil resonerar kring användandet av utomhusmiljön. Vi har också haft som avsikt att ta reda på vilket huvudsakligt perspektiv samt vilket huvudsakligt argument utifrån plats-, miljö-, kropps-, motorik/hälso- och lekperspektiv förskolelärarna har på lärande genom utomhusvistelsen. Vårt val av undersökning grundar sig i vårt gemensamma intresse för utomhuspedagogik som vi skaffat oss genom utbildning på Malmö högskola. För att få svar på hur förskolelärare resonerar har vi använt oss av kvalitativa intervjuer där 11 förskolelärare från sex olika förskolor i samma stadsdel medverkat. I vår litteraturgenomgång har vi valt att utgå ifrån delar av Deweys och Vygotskijs teorier. Vi utgår även från utomhuspedagogik som begrepp, Szczepanskis tre perspektiv (plats, miljö och kropp) på lärande vid utomhusvistelse samt ett lekperspektiv och ett motorik-/hälsoperspektiv. Resultatet i vår undersökning visar att förskolelärarna för ett resonemang innehållande kriterier utifrån de olika perspektiven, men platsens betydelse för lärande är det mest framträdande perspektivet. Slutsatsen i vår undersökning är att utifrån de fem olika perspektiven och de olika huvudargumenten i perspektiven tycker vi oss kunna se att det som förskolelärarna ofta nämner i sina resonemang om användandet av utomhusmiljön är att det skapar möjligheter för ett autentiskt lärande i verkliga situationer.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 51
Language swe (iso)
Subject förskola
intervjuer
kunskap
utomhusmiljö
utomhuspedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/16307 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics