På tal om estetik - en diskursanalytisk studie av två av statens offentliga utredningar

DSpace Repository

På tal om estetik - en diskursanalytisk studie av två av statens offentliga utredningar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title På tal om estetik - en diskursanalytisk studie av två av statens offentliga utredningar
Author Dornwald, Katharina ; Davidsson, Karin
Date 2013
English abstract
Davidsson, Karin & Dornwald, Katharina. Speaking about aesthetics. A discourse analytic study of two official government reports. Examensarbete på avancerad nivå, 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Lärande och Samhälle, enheten för Kultur, språk och medier, KME 2013. This paper is part of teacher training with KME (culture - media - aesthetics) as a major consisting of 210 credits at Malmö University. We have investigated how the concept of aesthetics is used in two official government reports, SOU 1999:63 and SOU 2008:109. These present teacher education reforms in 2001 and 2011. By reviewing the reports, we wanted to investigate the different discourses that appear in the two documents focusing on different ways to define, use and describe the concept of aesthetics. We conducted a discourse analysis based on Fairclough’s critical discourse analysis, CDA. We have used CDA as both theory and method in order to highlight how the concept of aesthetics is used in government reports and what impact it could have on the status of aesthetics in teachers’ education. We have also given an overview on the historical use of the term aesthetics, as well as in school contexts. The results of our analysis demonstrate the discursive differences in the various reports and we can see a connection between the reports formation and the outcome of the teacher’s educations. We have concluded that SOU 1999:63 has made a radical approach on aesthetic possible at least in our major KME.
Swedish abstract
Davidsson, Karin & Dornwald, Katharina. På tal om estetik. En diskursanalytisk studie av Statens Offentliga Utredningar/Speaking about aesthetics. A discourse analytic study of two official government reports. Examensarbete på avancerad nivå, 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Lärande och Samhälle, enheten för Kultur, språk och medier, KME 2013. Denna uppsats ingår som en del av lärarutbildningen med KME-inriktning (kulturmedier- estetik), 210 högskolepoäng på Malmö högskola. Vi har undersökt hur begreppet estetik används i två av statens offentliga utredningar, SOU 1999:63 och SOU 2008:109. Dessa föregår lärarutbildningsreformerna 2001 och 2011. Genom att granska rapporterna ville vi undersöka vilka olika diskurser som framträder i de två utredningarna med fokus på olika sätt att definiera, använda och beskriva begreppet estetik. Vi har genomfört en diskursanalys med utgångspunkt i Faircloughs kritiska diskursanalys, CDA. Vi har använt oss av CDA som både teori och metod med syfte att synliggöra hur begreppet estetik används i offentliga utredningar och vad det skulle kunna ha för påverkan på vilken status estetik får i lärarutbildningar. Vi ger även en övergripande redovisning för hur begreppet estetik har används både historiskt och i skolans värld. Resultatet av vår analys visar på diskursiva skillnader i de båda SOUtexterna där vi kan se ett samband mellan utredningarna och de lärarutbildningarna som formats därefter. Vi har kommit fram till att SOU 1999:63 har möjliggjort ett radikalt anspråk på estetik på Malmö högskolas lärarutbildning, åtminstone inom vårt huvudämne KME.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 47
Language swe (iso)
Subject CDA
diskursanalys
Fairclough
KME
kultur-medier-estetik
kritisk diskursanalys
diskursförskjutning
estetik
Handle http://hdl.handle.net/2043/16330 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics