På tal om estetik - en diskursanalytisk studie av två av statens offentliga utredningar

DSpace Repository

På tal om estetik - en diskursanalytisk studie av två av statens offentliga utredningar

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Dornwald, Katharina
dc.contributor.author Davidsson, Karin
dc.date.accessioned 2013-12-18T08:16:52Z
dc.date.available 2013-12-18T08:16:52Z
dc.date.issued 2013 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/16330
dc.description Davidsson, Karin & Dornwald, Katharina. På tal om estetik. En diskursanalytisk studie av Statens Offentliga Utredningar/Speaking about aesthetics. A discourse analytic study of two official government reports. Examensarbete på avancerad nivå, 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Lärande och Samhälle, enheten för Kultur, språk och medier, KME 2013. Denna uppsats ingår som en del av lärarutbildningen med KME-inriktning (kulturmedier- estetik), 210 högskolepoäng på Malmö högskola. Vi har undersökt hur begreppet estetik används i två av statens offentliga utredningar, SOU 1999:63 och SOU 2008:109. Dessa föregår lärarutbildningsreformerna 2001 och 2011. Genom att granska rapporterna ville vi undersöka vilka olika diskurser som framträder i de två utredningarna med fokus på olika sätt att definiera, använda och beskriva begreppet estetik. Vi har genomfört en diskursanalys med utgångspunkt i Faircloughs kritiska diskursanalys, CDA. Vi har använt oss av CDA som både teori och metod med syfte att synliggöra hur begreppet estetik används i offentliga utredningar och vad det skulle kunna ha för påverkan på vilken status estetik får i lärarutbildningar. Vi ger även en övergripande redovisning för hur begreppet estetik har används både historiskt och i skolans värld. Resultatet av vår analys visar på diskursiva skillnader i de båda SOUtexterna där vi kan se ett samband mellan utredningarna och de lärarutbildningarna som formats därefter. Vi har kommit fram till att SOU 1999:63 har möjliggjort ett radikalt anspråk på estetik på Malmö högskolas lärarutbildning, åtminstone inom vårt huvudämne KME. en_US
dc.description.abstract Davidsson, Karin & Dornwald, Katharina. Speaking about aesthetics. A discourse analytic study of two official government reports. Examensarbete på avancerad nivå, 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Lärande och Samhälle, enheten för Kultur, språk och medier, KME 2013. This paper is part of teacher training with KME (culture - media - aesthetics) as a major consisting of 210 credits at Malmö University. We have investigated how the concept of aesthetics is used in two official government reports, SOU 1999:63 and SOU 2008:109. These present teacher education reforms in 2001 and 2011. By reviewing the reports, we wanted to investigate the different discourses that appear in the two documents focusing on different ways to define, use and describe the concept of aesthetics. We conducted a discourse analysis based on Fairclough’s critical discourse analysis, CDA. We have used CDA as both theory and method in order to highlight how the concept of aesthetics is used in government reports and what impact it could have on the status of aesthetics in teachers’ education. We have also given an overview on the historical use of the term aesthetics, as well as in school contexts. The results of our analysis demonstrate the discursive differences in the various reports and we can see a connection between the reports formation and the outcome of the teacher’s educations. We have concluded that SOU 1999:63 has made a radical approach on aesthetic possible at least in our major KME. en_US
dc.format.extent 47 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject CDA en_US
dc.subject diskursanalys en_US
dc.subject Fairclough en_US
dc.subject KME en_US
dc.subject kultur-medier-estetik en_US
dc.subject kritisk diskursanalys en_US
dc.subject diskursförskjutning en_US
dc.subject estetik en_US
dc.title På tal om estetik - en diskursanalytisk studie av två av statens offentliga utredningar en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Kultur, medier och estetik
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics