The Gender Gap

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title The Gender Gap
Author Meinl, Stefan ; Hansen, Jeanne
Date 2013
English abstract
A study of teachers conception and approach to gender.
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att få en inblick i verksamma lärares föreställningar och förhållningsätt kring genus. Samt skolans syn på begreppet och vilka faktorer som påverkar arbetet kring genus. Vår huvudfrågeställning är: • Vilka föreställningar har lärarna kring genus och hur förhåller sig de till detta? Våra underfrågor är: • Vilka svårigheter anser lärare att det finns för att arbeta genusmedvetet? • Vilket stöd ges åt genuspedagogik i skolan för läraren? Vi har utgått från Hirdmans och Butlers teorier kring genus. Tidigare forskning visar att lärare anser att genus är ett komplext och komplicerat begrepp. De anser att tidsbrist och saknaden av didaktiska övningar som negativa faktorer. Kvalitativa intervjuer och observation har gjorts med sex lärare i grundskolans tidigare år. Resultatet i studien visar att lärarna arbetar väldigt hårt med att behandla alla lika, men det saknas kunskap kring genus som perspektiv. Resultatet av undersökningen visar att det finns ett glapp mellan lärarnas föreställningar och deras förhållningsätt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 50
Language swe (iso)
Subject Butler Hirdman genus gap kön lärarnas perspektiv traditionella könsmönster
Handle http://hdl.handle.net/2043/16355 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics