Minoritetselever, språk och matematik

DSpace Repository

Minoritetselever, språk och matematik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Minoritetselever, språk och matematik
Author Sikström, Linda
Date 2005
English abstract
The main purpose of the study has been to investigate how minotity students can profit best from the teaching of the Swedish language and mathematics. In this work, mathematics and linguistic learning is described along with the currunt research in the field. This forms the basis of how this study is designed. The examined group consists of 89 pupils in their third (3) and fourth (4) year of school. The pupils are grouped into levels A to E-level, dependig on the linguistic capability of the single student. The study shows that pupils who are at a beginner level in the Swedeish language scored worse on the Swedish test in mathematics. Minority students must, to a greater extent than today, be offered help in learning the Swedish language. One of the reasons that minority have problems with mathematics and linguistic learning is that the school and society formal use of language ande the students informal use of language best can be combined when teaching. This is necessary if all students are to profit from the education in an optimal way. Keywords: Minoritystudent, language, mathematics, school, native language, sv 2
Swedish abstract
Huvudsyftet med studien har varit att undersöka hur minoritetselever kan tillgodogöra sig svenska språket och matematikundervisningen på bästa sätt. I uppsatsen redogörs för matematiskt och språkligt lärande, samt den aktuella forskning som finns i ämnet. Detta ligger till grund för hur studien är utformad. Undersökningsgruppen består av 89 elever från åk 3 och 4. Eleverna är nivågrupperade i A- till E-nivå, beroende på språklig kompetens hos den enskilda eleven. Undersökningen visar att ju mer den enskilda eleven är nybörjare i svenska desto sämre resultat i svensktesten har den enskilda eleven haft på testen i matematik. Minoritetselever måste, i större utsträckning än vad som sker idag, erbjudas hjälp i svenska språket. En av orsakerna till att minoritetselever har svårt med matematiskt och språkligt lärande är att skolan har ett språk och samhället ett annat. Pedagogen behöver fundera på vilket sätt undervisningen bäst kan kombinera ett (skolans) formellt språkbruk med elevernas (eget) informella språk. Detta för att undervisningen ska komma alla elever tillgodo på bästa möjliga sätt. Nyckelord: minoritetselever, språk, matematik, skolan, modersmål, sv2
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject minoritetselever
språk
matematik
skola
sv2
svenska 2
hemspråk
Handle http://hdl.handle.net/2043/1640 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics