Inskolningens betydelse för det livslånga lärandet

DSpace Repository

Inskolningens betydelse för det livslånga lärandet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Inskolningens betydelse för det livslånga lärandet
Author Malmqvist, Annika ; Svensson, Sandra
Date 2005-05-24
Swedish abstract
Uppsatsen ; Inskolningens betydelse för det livslånga lärandet av Malmqvist, Annika & Svensson, Sandra handlar om inskolning i förskola och skola. Den belyser barns, föräldrars och pedagogers känslor och tankar kring inskolningen. Barn och föräldrars rätt till trygghet och information ligger som grund för uppsatsen. Vi har utgått från frågeställningarna: Varför har vi inskolning i förskolan? Varför ska förskolebarnen inskolas i skolan? Behövs inskolningen i förskolan/skolan? Syftet är att vi vill skaffa oss den kunskap som krävs för att kunna ge barn och föräldrar den start i förskola och skola som de har rätt till. En bra start där barnen känner sig trygga i förskolan och skolan anses enligt gällande styrdokument Lpo ´94 och Lpfö ´98 samt aktuell litteratur och forskning ligga till grund för ett livslångt lärande. Denna undersökning baseras på intervjuer av pedagoger och barn samt av enkätsvar från föräldrar. I analysen har vi även använt oss av litteratur. Viktigaste resultaten pekar på hur viktigt det är att samverkan fungerar mellan föräldrar och pedagoger i förskolan och skolan. Studiens slutsatser pekar på att den samverkan mellan hem och förskola som Lpfö´98 föreskriver fungerar i högre omfattning än motsvarigheten mellan hem och skola.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Förskola
inskolning
skola
samverkan
trygghet
Handle http://hdl.handle.net/2043/1642 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics