Föräldraskap mellan offline och online

DSpace Repository

Föräldraskap mellan offline och online

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Föräldraskap mellan offline och online
Author Vallberg Roth, Ann-Christine
Editor Harju, Anne ; Tallberg Broman, Ingegerd
Date 2013
Swedish abstract
I kapitel nio, Föräldraskap mellan offline och online, undersöker Ann-Christine Vallberg Roth vilka tankeflöden och dimensioner av föräldraskap som kan utläsas från föräldrasajter på internet. Fokus ligger på vad föräldrar tar upp när de kan skriva fritt online om dokumentations- och bedömningspraktiker i förskola och skola, och hur de ser på dessa praktiker. I resultatet framträder spår av fyra styrande dimensioner vad gäller föräldraskap: statligt reglerat föräldraskap, vetenskapligt grundat föräldraskap, marknadsorienterat föräldraskap samt civilt erfarenhetsbaserat föräldraskap. Dimensionerna kan uppfattas vara såväl samstämmiga och sammanvävda som motstridiga. I någon mening kan ett demokratiserat föräldraskap tolkas genomsyra hela materialet, då föräldrar genom internetmiljöer ges möjlighet att framföra sin röst, få information och synliggöra makt¬förhållanden. Uttryckta tankar online åskådliggör hur föräldrar tycks söka stöd, utveckla strategier, anpassa sig och/eller yttra uppskattning för eller motstånd mot dokumentations- och bedömningspraktiker. Exempel på motstridighet i förhållande till dimensionerna är det statligt reglerade föräldraskapet med å ena sidan förtydligat inflytande för föräldrar och barn genom ny skollag, å andra sidan omöjlighet att säga nej tack till systematisk dokumentation av barns utveckling och lärande. Ett annat exempel rör föräldrars efterfrågan av bedömning av barn som utgår från standardiserade mallar med vetenskapligt baserade kunskapssteg för barn i olika åldrar. Osäkerhet, vilsenhet och en ambition att vara perfekt och få evidens för att göra rätt och vara lyckad, kan utgöra en drivkraft för föräldrar i förhållande till en vetenskapligt grundad dimension. Dokumentation kan i sammanhanget ses som evidens, det vill säga som systematiskt doku¬menterade bevis på vetenskaplig grund. Vallberg Roth aktualiseras bland annat frågor om evidensbaserad praktik bidrar till att bemyndiga och öka tilltron eller omyndiggöra och försvaga tilltron till föräldra¬skapet.
Publisher Studentlitteratur
Host/Issue Föräldrar, förskola och skola : om mångfald, makt och möjligheter
ISBN 9789144079523
Pages 20
Page 155-174
Language swe (iso)
Subject Förskola
Föräldraskap
Offline
Online
Skola
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/16470 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics