Making use of knowledge on the construction site

DSpace Repository

Making use of knowledge on the construction site

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Conference Paper, peer reviewed
Title Making use of knowledge on the construction site
Author Persson, Mats
Editor Kajewski, Stephen L. ; Kanley, Karen ; Hampson, Keith D.
Date 2013
English abstract
Mistakes during the construction phase are very costly. Avoiding mistakes on the construction site and facilitating an efficient construction flow is recommended by many researches as a way of reducing construction costs. One way of dealing with this issue is by finding flaws and errors during the design phase. As buildings are increasingly complex with installation systems and demands for energy efficiency there is also an increasing demand for more knowledgeable personnel on the construction site. The construction personnel must comprehend how issues such as energy transfer, moist transfer, air-tightness, acoustic property, water protection etcetera is accomplished with efficient logistics, often in a lean construction environment. The different manufacturers and research generate much knowledge. In Sweden many attempts to accomplish systems for lessons learned and experience feedback have stranded due to the complex nature of the whole issue. Construction knowledge containers in the form of web-sites emerge both as company property and “publically available” sources. This research investigates how the construction firms use knowledge management to be effective and competitive on the market. Through interviews and observations data has been collected to describe the strategy of Sweden’s three largest construction firms use knowledge management. Additionally a large regional construction firm and a smaller construction firm have been studied. Particular focus is on the construction site and how the workers on the construction sites are involved in the planning of work execution and how knowledge is made available in this process and how this influences the motivation and learning of the site organisation.
Swedish abstract
Misstag under byggskedet är mycket kostsamt. Att undvika misstag på byggarbetsplatsen och underlätta en effektiv produktionsprocess rekommenderas av många forskare som ett sätt att minska byggkostnaderna. Ett sätt att handskas med denna fråga är genom att hitta brister och fel under redan i projekterings- och konstruktionsskedet. Eftersom byggnader har allt mer komplexa installationssystem och krav på energieffektivitet finns det också en ökande efterfrågan på kunnig personal på byggarbetsplatsen. Projektörer och konstruktörer måste förstå hur kraven på energieffektivitet, fukttransport, lufttäthet, akustiska egenskap osv uppnås med effektiv logistik i en lean produktionsmiljö. Olika tillverkare och forskning generera mycket kunskap. I Sverige har många försök att åstadkomma system för återkoppling av erfarenheter misslyckats på grund av att hela frågan är mycket komplex. Lagring av produktionskunskap i form av webbplatser har tagits fram både som företagets egendom och "offentligt tillgänglig" källor. Denna forskning undersöker hur byggföretagens kunskapshantering ska utformas för att vara effektiv och konkurrenskraftig. Genom intervjuer och observationer har data samlats in för att beskriva strategin av Sveriges största byggföretag använder kunskapshantering. Dessutom har ett stort regionalt byggföretag och ett mindre byggföretag studerats. Särskilt fokus ligger på byggarbetsplatsen och hur arbetarna på byggarbetsplatser är involverade i planering av arbetets utförande och hur kunskap görs tillgänglig i denna process och hur detta påverkar motivation och lärande i organisationen.
Conference
CIB World Building Congress (2013 : Brisbane, Australia)
Link http://www.conference.net.au/cibwbc13/papers/cibwb... (external link to publication)
Publisher Queensland University of Technology
Host/Issue Proceedings of the 19th CIB World Building Congress, Brisbane 2013: Construction and Society;
ISBN 978-0-9875542-1-5
Pages 11
Article#/Abstract# 121
Language eng (iso)
Subject Technology
Research Subject Categories::TECHNOLOGY
Note CIB World Building Congress, Brisbane Australia, 5-9 May 2013
Handle http://hdl.handle.net/2043/16479 Permalink to this page
Link http://www.conference.net.au/cibwbc13/index.php... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics