Stadens skavsår : inhägnade flerbostadshus i den polariserade staden

DSpace Repository

Stadens skavsår : inhägnade flerbostadshus i den polariserade staden

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Stadens skavsår : inhägnade flerbostadshus i den polariserade staden
Author Herbert, Mikaela
Date 2013
Swedish abstract
Studien Stadens skavsår – Inhägnade flerbostadshus i den polariserade staden behandlar ett tilltagande fenomen i Malmö under det senaste decenniet: Att bostadsrättsföreningar väljer att sätta upp staket och förser grindarna med lås, vilket förhindrar tillträde eller passage av utomstående. I Stadens skavsår har representanter för några av dessa bostadsrättsföreningar intervjuats om motiven bakom och effekterna av beslutet att inhägna. Intervjuerna rymmer respondenternas erfarenheter av hur sociala risker i närmiljön upplevs och hanteras och ger vardagsnära perspektiv på främlingars närvaro, otrygghet och den tilltagande socio-spatiala polariseringen av staden. Utbredningen av fenomenet kartläggs därtill geografiskt och tolkas med hänsyn till bland annat stadsplaneringsideal, upplåtelseformens betydelse samt förändringar av Malmös segregationsmönster. Trots att staketen representerar en utveckling respondenterna inte finner önskvärd för samhället i stort, upplevs de av merparten av de intervjuade som nödvändiga utifrån den enskilda föreningens perspektiv. Studien genomfördes inom ramen för forskningsprojektet Sociala risker, civilsamhällets omvandling och strategisk riskhantering. För en beredskap inför 2000-talets kriser, finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Publisher Malmö högskola, Institutionen för urbana studier
Series/Issue MAPIUS;12
ISSN 1654-6881
ISBN 978-91-981058-2-7
Language swe (iso)
Subject urbana studier
staket
gated communities
bostadsrättsförening
riskhantering
socio-spatiala strategier
flerbostadshus
polarisering
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/16528 Permalink to this page
Purchase printed copy
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics