Att arbeta estetisk och multimodalt med barn med flerfunktionsnedsättningar

DSpace Repository

Att arbeta estetisk och multimodalt med barn med flerfunktionsnedsättningar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att arbeta estetisk och multimodalt med barn med flerfunktionsnedsättningar
Author Larsson, Emma
Date 2013
Swedish abstract
Under våren 2013 har jag genomfört ett estetiskt och multimodalt projekt tillsammans med pedagoger och barn på en specialförskola för barn med flerfunktionsnedsättningar. I läroplanen för förskolan står det att alla barn skall få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, handla, röra sig och lära sig dvs. bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska” och detta var utgångspunkten i projektet. (Lpfö 98 rev 2010, s. 7). Mitt syfte med det här arbetet är att synliggöra det projekt som genomfördes samt barns, vårdnadshavares och pedagogers uppfattningar av projektet. Jag har sökt litteratur kring hur pedagoger kan arbeta estetiskt med barn med flerfunktionsnedsättningar. Vidare har jag använt mig av kvalitativa metoder i form av intervjuer, enkäter, observationer samt fältanteckningar för att samla in empiri. Utifrån det material jag samlat in och analyserat har jag kommit fram till att informanterna ställer sig positiva till att arbeta estetiskt på det vis som barn, pedagoger och jag tillsammans gjort. Resultaten visar även att pedagogerna menar att det hade varit mer givande att arbeta med projektet under en längre tidsperiod för att verkligen kunna nå fram till barnen. Flera av informanterna talar även vikten av att låta barnen arbeta estetiskt. Det framkommer även att en film av det här slaget, som ämnar synliggöra barnens styrkor, inte nödvändigtvis väcker enbart positiva känslor. Min slutsats är att projektarbeten av det här slaget är av otrolig vikt och att de bör sträcka sig över en längre tidsperiod. Jag menar även att det är angeläget att minnas att projekt kan väcka känslor som man inte räknat med – hos såväl barn, som vårdnadshavare eller pedagog. Vidare anser jag att det är otroligt viktigt att ge barn möjlighet att uppleva och utveckla sin identitet på det här viset samt att fokus läggs på process och inte på produkt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 52
Language swe (iso)
Subject Estetik
Multimodalitet
Process
Handle http://hdl.handle.net/2043/16553 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics