Incorporating pupils with Swedish as a second language A study of language development approaches and integration in school

DSpace Repository

Incorporating pupils with Swedish as a second language A study of language development approaches and integration in school

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Incorporating pupils with Swedish as a second language A study of language development approaches and integration in school
Author Gudmundsson, Cathrin ; Ljunggren, Josefine
Date 2013
Swedish abstract
Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger arbetar språkutvecklande med nyanlända ele-ver, samt att uppmärksamma hur skolledning och pedagoger arbetar för att dessa elever ska känna gemenskap med den övriga skolan. Studiens frågeställningar är: Hur arbetar pedago-gerna språkutvecklande med nyanlända elever, vilka metoder och material används? Vilka insatser görs av pedagogerna och skolledningen för att integrera nyanlända elever i den svenska skolan? För att besvara studiens frågeställningar har vi analyserat den insamlade em-pirin med utgångspunkt i tidigare relevant forskning. Tidigare forskning tyder bl.a. på trygg-het, modersmål och sociala faktorers betydelse för språkinlärningen. Forskningen visar även på hur integrering i skolan kan se ut och hur man kan arbeta för att synliggöra de båda språken och kulturerna. Studien är gjord på en skola där skolledning och fem pedagoger har deltagit. Studien tar sin utgångspunkt i en förberedelseklass samt i en förskoleklass. Observationer och intervjuer är de metoder som använts för att samla in empiri till studien. Resultatet visar på tryggheten som den primära förutsättningen för all inlärning, likaså språkinlärningen. Resultatet visar även att det är av stor vikt att informera skolans tidigare elever om de nyanlända eleverna och dess situation.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 46
Language swe (iso)
Subject förberedelseklass
integrering
nyanlända elever
språkutvecklande arbetssätt
Handle http://hdl.handle.net/2043/16579 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics