Upplevelse av kommunikation inom onkologin – ur närståendes och sjuksköterskors perspektiv. En litteraturstudie.

DSpace Repository

Upplevelse av kommunikation inom onkologin – ur närståendes och sjuksköterskors perspektiv. En litteraturstudie.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Upplevelse av kommunikation inom onkologin – ur närståendes och sjuksköterskors perspektiv. En litteraturstudie.
Author Radziukiewicz, Hanna ; Carolina, Videla Rodriguez
Date 2005
English abstract
The ability to communicate effectively with relatives in oncology is an important task for nurses. The aim of this literature study is to point out what relatives experience as good communication, flaws in communication, and to enlighten possible causes and suggestions to improvements from a relatives’ and nurses’ perspective. Joyce Travelbee’s nursing theory is used as a theoretical framework. Ten scientific articles were analyzed and the result showed that good communication was characterized by good information, a positive attitude, individualization and education and support. Flaws in communication were characterized by poor information, poor teamwork, inner and outer factors; improvements in communication was seen to be made through better information, better attitude, better environment, better teamwork and through supporting coping strategies. In order to make communication more effective nurses should pay attention to the individual needs of the patient’s relatives.
Swedish abstract
Att kommunicera på ett effektivt sätt med närstående inom onkologin är en viktig uppgift för sjuksköterskan. Syftet med denna litteraturstudie är att belysa vad närstående upplever som god kommunikation, brister i den, samt att belysa eventuella orsaker till bristerna och förslag till förbättringar ur både närståendes och sjuksköterskors perspektiv. Joyce Travelbees omvårdnadsteori används som teoretisk referensram. Tio vetenskapliga artiklar analyserades och resultatet visade att god kommunikation karakteriseras av god information, gott bemötande, individanpassning samt utbildning och stöd; brister i kommunikationen karakteriseras av dålig information och dåligt bemötande; brister ansåg orsakas av dålig information, dåligt teamarbete, inre samt yttre faktorer; förbättring av kommunikationen ansågs kunna ske genom bättre information, bättre bemötande, bättre miljö, bättre teamarbete samt genom hjälp till bemästring. För att kommunikationen skall bli mer effektiv bör sjuksköterskan vara uppmärksam på de närståendes individuella behov.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject kommunikation
upplevelse
närstående
sjuksköterska
cancer
Handle http://hdl.handle.net/2043/1662 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics