Så mycket mer än ett sår. Om att leva med venöst bensår.

DSpace Repository

Så mycket mer än ett sår. Om att leva med venöst bensår.

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Ekecrantz, Ellinor
dc.contributor.author Reychman van Rheinberg, Felicia
dc.date.accessioned 2005-06-09T08:22:03Z
dc.date.available 2005-06-09T08:22:03Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/1663
dc.description Syftet med denna litteraturstudie var att lyfta fram hur vardagen upplevs, och vad som påverkar den, av patienter med svårläkande venöst bensår. Elva vetenskapliga artiklar granskades och kvalitetsbedömdes enligt givna kriterier. Därefter inleddes den strukturella analysen där tre huvudteman framträdde. Carnevalis balansmodell användes som teoretisk referensram. De tre teman som återfanns var: relationen mellan patient och profession; fysiska, psykiska och sociala konsekvenser av att leva med svårläkande venöst bensår, samt föreställningar och kunskap. Det första temat berörde vikten av god kommunikation mellan patient och profession. Det andra temat behandlade patientens egna känslor och upplevelser relaterade till bensåret. Det tredje temat hanterade kunskap och föreställningar bland såväl patient som sjuksköterska och läkare. Sjuksköterskan har makt och kunskap att påverka alla de faktorer som präglar patientens tillvaro. Genom god kommunikation, kontinuitet och ett hänsynstagande till patientens upplevelser förknippade med bensåret, i synnerhet smärta, kan dennes balans i vardagen återskapas. en
dc.description.abstract The aim of this literature review was to highlight the daily life experiences, and what affects them, when living with a venous leg ulcer. Eleven research articles were examined and measured by quality according to a given set of criteria. Thereafter the structural analysis was commenced whereby three major themes emerged. Carnevali’s theory of daily life balance was used as a theoretical framework. The three themes that crystallised were: the relation between patient and profession; physical, psychological and social consequences of living with a slow healing venous leg ulcer, and knowledge and perceptions related to the ulcer. The first theme regarded the importance of good communication between the patient and the profession. The second theme considered the patient’s own experiences and feelings in relation to the leg ulcer. The third theme handled the knowledge and perceptions that influenced the patient’s lived experience. The registered nurse has the power and the knowledge to influence the ingredients that shape the patient’s life trajectory. Through good communication, continuity and consideration towards the patient’s feelings related to the leg ulcer, especially regarding pain, the daily life balance could be regained. en
dc.language.iso swe
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en
dc.subject bensår sv_SE
dc.subject kommunikation sv_SE
dc.subject omvårdnad sv_SE
dc.subject relation sv_SE
dc.subject smärta sv_SE
dc.subject upplevelse sv_SE
dc.subject communication sv_SE
dc.subject experience sv_SE
dc.subject leg ulcer sv_SE
dc.subject nursing sv_SE
dc.subject pain sv_SE
dc.subject relationship sv_SE
dc.title Så mycket mer än ett sår. Om att leva med venöst bensår. en
dc.type M2 en
dc.setspec.uppsok Medicine en
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Sjuksköterskeutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics